ശിവ പാർവതി രവികുമാർ

Shiva Parvathy Ravikumar

"ദ്രുത" എന്ന പെൺ ബാന്റിനു നേതൃത്വം നൽകുന്ന  ശിവ പാർവതി രവികുമാർ  ആണ് "വയലറ്റ്സ്" എന്ന സിനിമയുടെ സംഗീത  സംവിധാനം ചെയ്തത്,