ഷറീസ് മുഹമ്മദ്

Sharis Muhammad
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 1
കഥ: 1
സംഭാഷണം: 1
തിരക്കഥ: 1