ശബരീശൻ കാലിക്കട്ട്

Sabareeshan Calicut

അസി, ചമയം