രവി മേനോൻ

Ravi Menon

കോഴിക്കോട് സ്വദേശി.സംഗീതാസ്വാദകൻ, നിരൂപകൻ എന്ന നിലയിൽ പ്രശസ്തൻ, കേരള കൗമുദിയിൽ സ്പോർട്സ്, സംഗീതം എന്നീ മേഖലകളിൽ കോളമിസ്റ്റായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മാതൃഭൂമിയുടെ സംഗീത വിഭാഗത്തിലെ റിസേർച്ച് ഹെഡായി ജോലി നോക്കുന്നു. പുരസ്ക്കാരാർഹമായ നിരവധി പുസ്തകങ്ങളുടെ ഉടമ.ചലച്ചിത്ര ശബ്ദലേഖകനായിരുന്ന കൃഷ്ണ ഇളമണ്ണിനേക്കുറിച്ചെഴുതിയ ലേഖനത്തിന് 2014ലെ മികച്ച ചലച്ചിത്രാധിഷ്ഠിത ലേഖനത്തിനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കി.