രൂപചിത്ര

Roopachithra

നിർമ്മാണം

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
ശേഷം സ്ക്രീനിൽ പി വേണു 1990

Distribution

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
ശേഷം സ്ക്രീനിൽ പി വേണു 1990