മിസ്സിസ് പി എബ്രഹാം ഇട്ടി

Mrs P Abraham Itty

നിർമ്മാണം

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
നാണയം ഐ വി ശശി 1983