പോൾസൺ സ്കറിയ

Paulson Skaria
കഥ: 1
സംഭാഷണം: 2
തിരക്കഥ: 2