പർവീൻ സുൽത്താന

Parveena

പഞ്ചാബ് സ്വദേശിനി. മിസ്‌ ദുബായ് പട്ടം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള താരമാണ് പർവീണ