പാറശ്ശാല ദിവാകരൻ

Parassala Divakaran
കഥ: 2
സംഭാഷണം: 2
തിരക്കഥ: 2