നവാസ്

Navas

തോറ്റില്ല എന്ന ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചു.