മുന്ന ഷൗക്കത്ത് അലി

Munna Shoukath Ali
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 1