മോനി ശ്രീനിവാസൻ

Moni Sreenivasan
ആർ ശ്രീനിവാസൻ
സംവിധാനം: 4

എജൂക്കേഷൻ ലോണ്‍ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ