എം എം ഇബ്രാഹിം

M M Ibrahim
കഥ: 2
സംഭാഷണം: 1
തിരക്കഥ: 1

ബല്ലാത്ത പഹയന്‍ എന്ന സിനിമയുടെ കഥാകൃത്ത്