രാക്കുയിലേ ഉറങ്ങൂ

രാക്കുയിലേ ഉറങ്ങൂ
ഈ കുളിരിൽ മയങ്ങൂ
ഏതോ ചിലമ്പിൻ സ്വരാമൃതം
നുകർന്നുറങ്ങീ നിശീഥം (രാക്കുയിലേ)

ദേവതാരുശാഖകൾ പൂവു പെയ്ത രാത്രിയിൽ ()
നൈവേദ്യമാകാൻ ഈ കോവിലിൽ
രാഗത്തെ ഭാവം തേടുന്നൂ (രാക്കുയിലേ)

ചൈത്രപുഷ്പകാമിയായ് നൃത്തമാടു തെന്നലേ ()
നീ മന്ത്രമോതും സോപാനത്തിൽ
ദീപത്തിൽ നാളം പൂക്കുന്നൂ (രാക്കുയിലേ)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Raakkuyile Urangu

Additional Info