അല്ലാഹു അല്ലാഹു

allaahu..allaahu..allahu..allaahu..allahu..

allaahu..allaahu..allahu..allaahu..allahu..

aaja piya chashme karam

hum sadaawo ki khadaawom pe

ajaa piya zinda hei hum

aap ke hi adaavom pe

[If anyone can complete the hindi lyrics please contribute it here]

 

 

Adfkh3ygnc4