ഇന്ദ്രജിത് രമേഷ്

Indrajith Ramesh

സംഗീത സംവിധായകൻ. ഒരു കുടൂംബചിത്രം എന്ന സിനിമയൂടെ സംഗീത സംവിധാനം നിർവ്വഹിച്ചു.