വിശ്വഗുരു

Viswaguru
കഥാസന്ദർഭം: 

ശ്രീനാരണ ഗുരുവിന്‍റെ ജീവിത ദര്‍ശനങ്ങളും ശിവഗിരി മഠത്തിലെ ജീവിത സന്ദര്‍ഭങ്ങളുമാണ് ചിത്രത്തിനാധാരം

സംവിധാനം: