രാ

Raa
Tagline: 
Nighfall Paranoia
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 

എസ്രയ്ക്ക് ശേഷം മനു ഗോപാൽ തിരക്കഥ എഴുതി കിരൺ മോഹൻ സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്ന "രാ"