ക ഖ ഗ ഘ ങ

KA KHA GA GHA NGA
തിരക്കഥ: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
Runtime: 
87മിനിട്ടുകൾ
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
തളിപ്പറമ്പിലും പരിസരങ്ങളിലുമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് ചിത്രീകരണം നടന്നത് .

മലയാളത്തിലെ സ്വതന്ത്ര സിനിമാധാരയില്‍ നിന്ന് പുറത്തുവന്ന മികച്ച സിനിമകളിലൊന്നാണ് ക ഖ ഗ ഘ ങ

ക ഖ ഗ ഘ ങ ച ഛ ജ ഝ ഞ ട ഠ ഡ ഢ ണ ത ഥ ദ ധ ന പ ഫ ബ ഭ മ യ ര ല വ ശ ഷ സ ഹ ള ഴ റ’ എന്നാണ്  സിനിമയുടെ പൂർണ പേര‌്.