അടിനാശം വെള്ളപ്പൊക്കം

Adinasham Vellappokkam
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 

അടി കപ്യാരെ കൂട്ട മണിക്ക് ശേഷം ജോണ്‍ വർഗ്ഗീസ്(എ ജെ വർഗ്ഗീസ്) സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'അടിനാശം വെള്ളപ്പൊക്കം'