Gopura Kilivaathilil Nin - Vilakuranja Manushyar (1969)