ബിജേഷ് ഭാസ്ക്കർ

Bijesh Bhaskar

വെള്ളരിപ്രാവിന്റെ ചങ്ങാതി എന്ന ചിത്രത്തിൽ സഹസംവിധാനം നിർവ്വഹിച്ചു