ഇതിഹാസ് പിക്ചെഴ്സ്

Title in English: 
Ithihas Pictures

ബാനർ

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
അച്ഛൻ പട്ടാളം നൂറനാട് രാമചന്ദ്രന്‍ 1991

Distribution

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
രാത്രിവണ്ടി വിജയനാരായണൻ 1971
നീതി എ ബി രാജ് 1971