റിച്ച് സിനിമ പ്രൊഡക്ഷൻ

Title in English: 
Rich Cinema Production

ബാനർ

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
ഗന്ധർവ്വരാത്രി ടി വി സാബു 2000

Distribution

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
ഗന്ധർവ്വരാത്രി ടി വി സാബു 2000