മഴനീർത്തുള്ളികൾ-കോര പാടിയത്

Singer: 
Lyrics Genre: 
Mazhaneerthullikal-Korah

മഴനീർത്തുള്ളികൾ എന്ന പാട്ട് കോര പാടിയപ്പോൾ..