ഗുരുവായൂരപ്പാ ....ഗുരുവായൂരപ്പാ ... ലൈവ് പ്രോഗ്രാം