തുമ്പീ വാ തുമ്പക്കുടത്തിൽ - അമ്മൂസ്

Singer: 

 This z my mom's fav. song,one which she has performed in many different stages.And incidentally,this z also d one song my soulmate asked me to sing for him.So dedicating this song to two of d most precious people in my life.. :)

തുമ്പീ വാ തുമ്പക്കുടത്തിൽ

തുമ്പീ വാ തുമ്പക്കുടത്തിൻ‌
തുഞ്ചത്തായ് ഊഞ്ഞാലിടാം‌ (2)
ആകാശപ്പൊന്നാലിന്നിലകളെ
ആയത്തിൽ തൊട്ടേ വരാം‌ (2)
തുമ്പീ വാ തുമ്പക്കുടത്തിൻ‌
തുഞ്ചത്തായ് ഊഞ്ഞാലിടാം‌ (2)

മന്ത്രത്താൽ പായുന്ന കുതിരയെ
മാണിക്യകയ്യാൽ‌ തൊടാം‌ (2)
ഗന്ധർവ്വൻ‌ പാടുന്ന മതിലക
മന്ദാരം‌ പൂവിട്ട തണലിൽ (2)
ഊഞ്ഞാലേ...പാടാമോ...
ഊഞ്ഞാലേ...പാടാമോ...
മാനത്തു മാമന്റെ തളികയിൽ
മാമുണ്ണാൻ പോകാമൊ നമുക്കിനി
(തുമ്പീ വാ...)

പണ്ടത്തെ പാട്ടിന്റെ വരികള്
ചുണ്ടത്ത് തേൻ‌തുള്ളിയായ് (2)
കൽക്കണ്ട കുന്നിന്റെ മുകളില്
കാക്കാച്ചി മേയുന്ന തണലിൽ (2)
ഊഞ്ഞാലേ...പാടിപ്പോയ്...
ഊഞ്ഞാലേ...പാടിപ്പോയ്...
ആക്കയ്യിൽ ഈക്കയ്യിലൊരുപിടി
കയ്ക്കാത്ത നെല്ലിക്കായ് മണി തരൂ
(തുമ്പീ വാ...)

Film/album: 
Raaga: