ആവണിചന്ദ്രിക - രാജീവ് കോടമ്പള്ളി


If you are unable to play audio, please install Adobe Flash Player. Get it now.

ആവണിചന്ദ്രിക പൂക്കളമെഴുതിയ

ആവണിചന്ദ്രിക പൂക്കളമെഴുതിയ
പൂമണി മുറ്റത്ത് വന്നില്ല നീ
ഓണക്കിളികളും ഓർമ്മകളും നിന്നെ
കാണുവാൻ മോഹിച്ചു കാത്തിരുന്നു
വെറുതേ...ഓർത്തിരുന്നു..
ആത്മാവിൻ ഊഞ്ഞാലിൽ ചേർന്നിരുന്നു  (2)
(ആവണി ചന്ദ്രിക )

അമ്മയൊരുക്കിയ തുമ്പപ്പൂച്ചോറുണ്ണാൻ
ഉമ്മറക്കോലായിൽ വന്നില്ല നീ
കണ്ണുനീർ വറ്റാ മിഴികളുമായ് നിന്നെ
കാതരമാരോ കാത്തിരുന്നു..
വെറുതേ...ഓർത്തിരുന്നു..
ആത്മാവിൻ ഊഞ്ഞാലിൽ ചേർന്നിരുന്നു (2)
(ആവണി ചന്ദ്രിക )

പാടവരമ്പത്തെ ഓമനത്തുമ്പികൾ
പാടിയ പാട്ടൊന്നു കേട്ടില്ല നീ..
കൈകോർത്ത് പൂതേടിപ്പോയ വഴികളും
കൈ കൊട്ടിപ്പാട്ടും മറന്നില്ലേ നീ..
ദൂരേ മറഞ്ഞില്ലേ നീ...
പൊന്നോണം വന്നതറിഞ്ഞില്ല നീ (2)
(ആവണി ചന്ദ്രിക )