കെ പി മാധവൻ നായർ

Name in English: 
K P Madhavan Nair
Alias: