മോനി ശ്രീനിവാസൻ

Name in English: 
Moni Sreenivasan
Artist's field: 
Alias: 
ആർ ശ്രീനിവാസൻ

എജൂക്കേഷൻ ലോണ്‍ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ