ഓപ്പെറേറ്റിംഗ് ക്യാമറാമെൻ

Displaying 1 - 98 of 98
ജിമ്പൽ അസിസ്റ്റൻ്റ്
ഡ്രോൺ / ഹെലികാം
ക്യാമറ സംഘം
ഡ്രോൺ / ഹെലികാം
അസിസ്റ്റൻ്റ്
ജിമ്മി ജിബ്
ക്യാമറ സംഘം
അസിസ്റ്റൻ്റ്
ഡ്രോൺ / ഹെലികാം
ജിമ്പൽ ഓപ്പറേറ്റർ
ക്യാമറ അസിസ്റ്റൻ്റ്
അസിസ്റ്റൻ്റ്
അസിസ്റ്റൻ്റ്
ഡ്രോൺ / ഹെലികാം
ഫോക്കസ് പുള്ളർ
ഫോക്കസ് പുള്ളർ
ഫോക്കസ് പുള്ളർ
ക്യാമറ സംഘം
ഹെലി ക്യാം
ഹെലിക്യാം
ഫോക്കസ് പുള്ളർ
ജിബ്
ഡ്രോൺ / ഹെലികാം
ഫോക്കസ് പുള്ളർ
ജിമ്പൽ
അസിസ്റ്റൻ്റ്
ഡ്രോൺ / ഹെലിക്യാം
അസിസ്റ്റൻ്റ്
അസിസ്റ്റൻ്റ്
ഡ്രോൻ / ഹെലികാം
ജിബ്
ജിമ്പൽ ഓപ്പറേറ്റർ
ക്യാമറ സംഘം
ഫോക്കസ് പുള്ളർ
ഫോക്കസ് പുള്ളർ
ജിമ്പൽ
ഡ്രോൺ / ഹെലികാം
ഡ്രോൺ / ഹെലികാം
ഫോക്കസ് പുള്ളർ
ജിമ്മി ജിബ്
ജിമ്പൽ
ജിമ്മി ജിബ്
ക്യാമറ സംഘം
ഫോക്കസ് പുള്ളർ
ജിമ്പൽ
ഡിറ്റ്
ഡ്രോൺ / ഹെലികാം
ഫോക്കസ് പുള്ളർ
ജിമ്പൽ ഓപ്പറേറ്റർ
അസിസ്റ്റൻ്റ്
ഡ്രോൺ / ഹെലികാം
അസിസ്റ്റൻ്റ്
ജിബ്
ക്യാമറ സംഘം
അസിസ്റ്റൻ്റ്
ഫോക്കസ് പുള്ളർ
ക്യാമറ സംഘം
ജിമ്പൽ
ക്യാമറ സംഘം
അസിസ്റ്റൻ്റ്
ജിമ്പൽ ഓപ്പറേറ്റർ
ജിബ് / ജിമ്മി ജിബ്
ക്യാമറ സംഘം
സ്റ്റെഡി ക്യാം
ഡിറ്റ്
ജിമ്മി ജിബ്
ഫോക്കസ് പുള്ളർ
ജിമ്പൽ ഓപ്പറേറ്റർ
സ്റ്റെഡി ക്യാം
ജിബ്
ചീഫ് അസ്സോസിയേറ്റ് ക്യാമറമാൻ
ജിമ്പൽ
ജിമ്പൽ ഓപ്പറേറ്റർ
ഹെലി ക്യാം
ഫാൻ്റം ക്യാമറ ടീം
ഫോക്കസ് പുള്ളർ
ഫോക്കസ് പുള്ളർ
ജിബ്
ഡ്രോൺ / ഹെലികാം
ഫോക്കസ് പുള്ളർ
അസിസ്റ്റൻ്റ്
ഫോക്കസ് പുള്ളർ