സ്റ്റൈൽ ഗൈഡ്

 1. ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ചേർക്കേണ്ടതോ തിരയേണ്ടതോ ആയ മാതൃക
  ഉദാഹരണം - പി കെ വേലപ്പൻ നായർ
  കുത്ത് കോമ ഒന്നും വേണ്ടതില്ല, ഇനീഷ്യലും ആദ്യത്തേത് രണ്ടാമത്തേ പേരുകൾ തമ്മിൽ ഒരു സ്പേസ് മാത്രം. 
 2. ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ പേരുകൾ എഴുതേണ്ട രീതി  
  ഉദാഹരണം - പി ഭാസ്കരൻ
  ഇതുവരെ അനുവർത്തിച്ചു പോന്നത്  പി ഭാസ്”ക്ക”രൻ ( കൂട്ടക്ഷരമായിരുന്നു.) - പി ഭാസ്കരൻ എന്ന് മതി. 
 3. മധ്യമാവതി - മദ്ധ്യമാവതി
 4. ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി  - ഗോവിന്ദൻകുട്ടി
 5. അൻപത്/ അമ്പത് ഒൻപത്/ഒമ്പത്??  - അൻപത് - ഒൻപത്
 6. 10 - ആം/  10 - മത്തെ -  പത്താം/ പത്താമത്തെ 
 7. ഡോ:ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, ഡോ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ  - ഡോ.ഗോപാലകൃഷ്ണൻ 
 8. കാണുന്നുണ്ടു  , നാലാമത്തേതിനു - കാണുന്നുണ്ട് ,നാലാമത്തേതിന്
 9. വ്യത്യസ്ഥത - വ്യത്യസ്തത
 10. അവരുടേ - അവരുടെ
 11. കോസ്റ്റ്യൂംസ് - കോസ്ട്യൂംസ് ?
 12. ഗോപൻ കുട്ട്യാനിക്കാട് or ഗോപൻ കുറ്റിയാനിക്കാട്???? - ഗോപൻ കുറ്റിയാനിക്കാട്
 13. കേപിയെസി ലളിത - കെ പി എ സി ലളിത 
 14. 1970ഇൽ - 1970ൽ
 15. 92-ആം
 16. ശ്രീജാ രവി - ശ്രീജ രവി  , രമ്യാ കൃഷ്ണൻ - രമ്യ കൃഷ്ണൻ