വില്യം ജോൺ, ഡാലസ് യു എസ് എ

William John, Dallas, USA