വിഷ്ണു പെരിങ്ങമല

Vishnu Peringamala

അസി. വസ്ത്രാലങ്കാരം