വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി

Vishnu Nambuthiri

വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി / വിഷ്ണു നാരായണൻ എന്ന പേരിൽ ഛായാഗ്രാഹകൻ.

എ കെ സാജൻ സംവിധാനം ചെയ്ത 'അസുരവിത്ത്' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രാഹകൻ