വേണുഗോപൻ

Venugopan

സംവിധായകൻ

പത്മരാജന്റെ അസിസ്റ്റന്റായിരുന്നു. ആദ്യ ചിത്രം കുസൃതിക്കുറുപ്പ്.