എ വി ഗോകുൽദാസ്

A V Gokuldas
Gokul das-m3db
ഗോകുൽദാസ്
ഗോകുൽ ദാസ്

കലാസംവിധായകൻ. തൃശൂർ ജില്ലാ സ്വദേശി.

 

A V Gokuldas Gokul