ഉദയ് ചന്ദ്ര

Uday Chandra
സംവിധാനം: 1
കഥ: 1
സംഭാഷണം: 1
തിരക്കഥ: 1

മരുഭൂമിയിലെ വൃദ്ധനായ കഥാപാത്രം - വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി