ഏഴുമലൈ അരവിന്ദ് സ്റ്റുഡിയോ

Title in English: 
Ezhumalai Aravind Studio