പ്രസാദ് ഫിലിം ലബോറട്ടറി

Title in English: 
Prasad Film Lab

തിരുവനന്തപുരം പ്രസാദ് ഫിലിം ലബോറട്ടറി

പ്രസാദ് ഫിലിം ലബോറട്ടറി