കോതണ്ഡപാണി

Kodhandapani

Sound Recording

Song Recording

Re-recoding

റീ-റെക്കോഡിങ്

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
മാനത്തെ വെള്ളിത്തേര് ഫാസിൽ 1994
സർഗം ടി ഹരിഹരൻ 1992