സാജിത് യഹിയ

Sajid Yahiya
Sajid Yahiya
സാജിദ് യഹിയ
സംഗീതം നല്കിയ ഗാനങ്ങൾ: 1
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 2
സംവിധാനം: 3
കഥ: 3
സംഭാഷണം: 1
തിരക്കഥ: 2

വേതാളം എന്ന മ്യൂസിക് ബാൻഡിലെ പ്രധാന പാട്ടുകാരൻ. "വെയിൽച്ചില്ല പൂക്കും നാളിൽ..." ഫെയിം.