റോണക്സ് സേവിയർ

Ronex Savior

മേക്കപ്പ് മാൻ. തീവ്രം സിനിമയിൽ മേക്കപ്പ് നിർവ്വഹിച്ചു.