രാഗങ്ങൾ

194 രാഗങ്ങളിലായി
3,210 ഗാനങ്ങൾ
രാഗം ഗാനങ്ങൾsort descending
ജ്യോതിസ്വരൂപിണി 1
ഗോപികാതിലകം 1
ഗുർജരിതോടി 1
ഓംകാരഘോഷിണി 1
ചിത്രാംബരി 1
വന്ദനാധാരിണി 1
ഐരാവതി 1
വരാളി 1
മായാശ്രീ 1
മലഹരി 1
ദേശാക്ഷി 1
താണ്ഡവപ്രിയ 1
മാൽഗുഞ്ചി 1
ബഹുമാരിണി 1
മനോലയം 1
പൂർവികാംബോജി 1
കര്‍ണ്ണാടകകമാസ് 1
സുവർണാംഗി 1
ബസന്ത്ബഹാർ 1
വസന്തഭൈരവി 1
കലാവതി 1
മാനവതി 1
രവിചന്ദ്രിക 1
ജനരഞ്ജിനി 1
ശ്യാംകല്യാൺ 1
ആനന്ദാംബരി 1
നിരോഷ്ഠ 1
നളിനകാന്തി 1
വിഭാവരി 1
ഗോരഖ്കല്യാൺ 1
നാഗഗാന്ധാരി 1
മല്ലികാവസന്തം 1
നാഗനന്ദിനി 1
ധേനുക 1
നാഗസ്വരാവലി 1
യാഗിനി 1
രാഗവർദ്ധിനി 1
വീണാധരി 1
ജഗന്മോഹിനി 1
സരസ്വതിമനോഹരി 1
ജലധർകേദാർ 1
ജപനീയ 1
ഗുഞ്ചികാനഡ 1
നാസികാഭൂഷണി 1
ശുദ്ധഹിന്ദോളം 1
പൊന്നി 1
ധനാശ്രീ 1
തിലക്-കാമോദ് 1
ഋഷഭപ്രിയ 1
വീണാവാദിനി 1
രഘുപ്രിയ 1
സൂര്യകോൺസ് 1
മേഘ് 1
ദർബാർ 2
ത്രിവേണി 2
ഗൗള 2
ബിന്ദുമാലിനി 2
ഖമാജ്-ഹിന്ദുസ്ഥാനി 2
മേഘമല്‍ഹാര്‍ 2
പൂർണ്ണചന്ദ്രിക 2
ശ്രോതസ്വിനി 2
ലളിത 2
കർണ്ണാടകശുദ്ധസാവേരി 2
ലതാംഗി 2
സല്ലാപം 2
മുൾതാനി 2
രുഗ്മാംബരി 2
വിജയശ്രീ 2
ഭാട്ടിയാര്‍ 2
രതിപതിപ്രിയ 2
നർത്തകി 2
വനസ്പതി 2
ഹംസവിനോദിനി 2
രസികപ്രിയ 2
സാളഗഭൈരവി 2
വാചസ്പതി 2
കർണരഞ്ജിനി 2
ലവംഗി 2
കദനകുതൂഹലം 2
സൗരാഷ്ട്രം 2
ഋഷിവാണി 2
ശുദ്ധസാരംഗ് 3
വിജയനാഗരി 3
ഭൂപാളം 3
കനകാംഗി 3
ഗംഭീരനാട്ട 3
ജനസമ്മോദിനി 3
ചലനാട്ട 3
ആന്ദോളിക 3
പൂര്‍വികല്യാണി 3
കേദാരം 3
രസികരഞ്ജിനി 3
ബഹുധാരി 3
പുഷ്പലതിക 3
നവരസകന്നട 4
കുന്തളവരാളി 4
ജയന്തശ്രീ 4
കുറിഞ്ഞി 4
ഹുസേനി 4
ഹേമവതി 4
സാമന്തമലഹരി 4
സാവേരി 4
സാവിത്രി 4
മിയാൻ‌മൽഹർ 5
നാഥനാമക്രിയ 5
ധന്യാസി 5
കേദാരഗൗള 5
കേദാർ-ഹിന്ദുസ്ഥാനി 5
മിശ്രശിവരഞ്ജിനി 5
ജോൺപുരി 5
മുഖാരി 6
രേവഗുപ്തി 6
ആഹരി 7
ചന്ദ്രകോണ്‍സ് 7
വാസന്തി 7
സുമനേശരഞ്ജിനി 8
ഭൈരവി 8
ദ്വിജാവന്തി 8
സുരുട്ടി 8
അഠാണ 8
യദുകുലകാംബോജി 9
തോടി 9
ദേവഗാന്ധാരി 9
സരസ്വതി 9
രഞ്ജിനി 9
ഭീംപ്ലാസി 10
സാരമതി 11
സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം 11
സരസാംഗി 12
ചെഞ്ചുരുട്ടി 12
പുന്നാഗവരാളി 12
ബൗളി 13
ഹമീർകല്യാണി 13
കമാസ് 13
സാരംഗ 13
തിലംഗ് 15
വസന്ത 16
ശഹാന 17
രേവതി 17
നാട്ട 17
ഹംസാനന്ദി 17
ഹംസനാദം 18
അമൃതവർഷിണി 18
വകുളാഭരണം 18
ശ്രീരഞ്ജിനി 18
കല്യാണവസന്തം 19
ആഭോഗി 19
ധർമ്മവതി 19
നീലാംബരി 20
മലയമാരുതം 20
നഠഭൈരവി 21
മാണ്ട് 22
ബിഹാഗ് 22
രീതിഗൗള 22
ബേഗഡ 23
ബിലഹരി 24
ശാമ 25
നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി 25
കാനഡ 26
വലചി 27
ബാഗേശ്രി 29
ഗൗരിമനോഹരി 30
മായാമാളവഗൗള 32
ശ്രീ 34
ശുഭപന്തുവരാളി 36
പന്തുവരാളി 36
ശുദ്ധസാവേരി 37
പീലു 38
കാംബോജി 39
പഹാഡി 40
ദേശ് 40
കീരവാണി 45
ആരഭി 45
ഷണ്മുഖപ്രിയ 46
ജോഗ് 48
ചാരുകേശി 51
വൃന്ദാവനസാരംഗ 51
ഹരികാംബോജി 53
ചക്രവാകം 53
ഹംസധ്വനി 58
യമുനകല്യാണി 62
ശങ്കരാഭരണം 64
ആനന്ദഭൈരവി 68
ഹിന്ദോളം 70
ഖരഹരപ്രിയ 71
ശിവരഞ്ജിനി 72
ശുദ്ധധന്യാസി 83
ആഭേരി 96
ദർബാരികാനഡ 97
കാപി 98
മധ്യമാവതി 118
കല്യാണി 119
സിന്ധുഭൈരവി 125
മോഹനം 259