രാഗങ്ങൾ

163 രാഗങ്ങളിലായി
1,821 ഗാനങ്ങൾ
രാഗം ഗാനങ്ങൾsort descending
കർണ്ണാടകശുദ്ധസാവേരി 0
ലാവന്തിക 0
ദേവകീർത്തി 0
ഈശമനോഹരി 0
ഗൗളിപന്ത് 0
മിശ്രതോടി 0
സൗരാഷ്ട്രം 0
കാഫി-ഥാട്ട് 0
സുനാദവിനോദിനി 0
നർത്തകി 0
മലഹരി 0
വീണാവാദിനി 0
പിഞ്ചുകൻ 0
പൂർവ്വികാംബോജി 0
ഹേമന്തി 0
ഭൂരികല്യാണി 0
പൊന്നി 0
ബസന്ത്ബഹാർ 0
കേദാരഗൗള 1
മല്ലികാവസന്തം 1
രസികപ്രിയ 1
സൂര്യകോൺസ് 1
സരസ്വതിമനോഹരി 1
രവിചന്ദ്രിക 1
നാഗനന്ദിനി 1
ചന്ദ്രകോണ്‍സ് 1
ജലധർകേദാർ 1
വിഭാവരി 1
യാഗിനി 1
ഋഷഭപ്രിയ 1
കുറിഞ്ഞി 1
ബിന്ദുമാലിനി 1
ദേശാക്ഷി 1
ഓംകാരഘോഷിണി 1
ജ്യോതിസ്വരൂപിണി 1
കര്‍ണ്ണാടകകമാസ് 1
ആനന്ദാംബരി 1
വീണാധരി 1
ലാവംഗി 1
വസന്തഭൈരവി 1
സല്ലാപം 1
മേഘമല്‍ഹാര്‍ 1
ദർബാർ 1
ലളിത 1
താണ്ഡവപ്രിയ 1
നാഗഗാന്ധാരി 1
കനകാംഗി 1
മേഘ് 1
നാരായണി 1
ഹുസേനി 1
ഗംഭീരനാട്ട 1
ജനരഞ്ജിനി 1
പൂർണ്ണചന്ദ്രിക 1
ജോൺപുരി 1
നളിനകാന്തി 1
കദനകുതൂഹലം 1
ജഗന്മോഹിനി 1
ആന്ദോളിക 2
വിജയനാഗരി 2
കേദാർ 2
ബഹുധാരി 2
സുമനേശരഞ്ജിനി 2
പുഷ്പലതിക 2
ലതാംഗി 2
മുഖാരി 2
സാവിത്രി 2
നാഥനാമക്രിയ 2
ജയന്തശ്രീ 2
മിശ്രശിവരഞ്ജിനി 2
ഗൗള 2
രുഗ്മാംബരി 2
രസികരഞ്ജിനി 2
കേദാരം 2
നവരസകന്നട 2
സാവേരി 2
കർണരഞ്ജിനി 2
ജനസമ്മോദിനി 3
രേവഗുപ്തി 3
തിലംഗ് 3
ഹേമവതി 3
വകുളാഭരണം 3
ഭൂപാളം 3
ആഹരി 3
പൂര്‍വികല്യാണി 3
യദുകുലകാംബോജി 3
ചെഞ്ചുരുട്ടി 4
കുന്തളവരാളി 4
നഠഭൈരവി 4
മിയാൻ‌മൽഹർ 4
ദേവഗാന്ധാരി 4
ധന്യാസി 4
അഠാണ 5
വാസന്തി 5
ഭൈരവി 6
രഞ്ജിനി 6
ദ്വിജാവന്തി 6
ബൗളി 6
തോടി 6
പുന്നാഗവരാളി 7
സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം 7
ഭീം പ്ലാസി 7
ധർമ്മവതി 7
സരസാംഗി 8
ബിഹാഗ് 8
സുരുട്ടി 8
സാരംഗ 8
മാണ്ട് 9
സരസ്വതി 9
ഹമീർകല്യാണി 9
കമാസ് 9
ഹംസാനന്ദി 10
സാരമതി 10
ആഭോഗി 10
വസന്ത 10
ശഹാന 11
അമൃതവർഷിണി 11
നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി 12
ഹംസനാദം 12
കല്യാണവസന്തം 13
ശ്രീരഞ്ജിനി 13
രീതിഗൗള 13
ബിലഹരി 13
പീലു 14
രേവതി 14
ബേഗഡ 14
നാട്ട 15
മായാമാളവഗൗള 15
ശാമ 16
നീലാംബരി 16
മലയമാരുതം 16
യമുനകല്യാണി 17
ബാഗേശ്രി 17
ഗൗരിമനോഹരി 17
വൃന്ദാവനസാരംഗ 19
വലചി 19
പന്തുവരാളി 19
ശ്രീ 21
ആരഭി 22
കാംബോജി 23
ശുഭപന്തുവരാളി 24
കാനഡ 24
കീരവാണി 26
ഹരികാംബോജി 28
ശുദ്ധസാവേരി 28
ജോഗ് 29
ദേശ് 29
ചക്രവാകം 32
ചാരുകേശി 33
ഷണ്മുഖപ്രിയ 33
ആനന്ദഭൈരവി 36
ഖരഹരപ്രിയ 36
ശിവരഞ്ജിനി 39
ശങ്കരാഭരണം 40
ദർബാരികാനഡ 44
ആഭേരി 44
ഹംസധ്വനി 45
കാപി 50
ഹിന്ദോളം 51
ശുദ്ധധന്യാസി 52
കല്യാണി 68
സിന്ധുഭൈരവി 70
മധ്യമാവതി 75
മോഹനം 196