രാഗങ്ങൾ

163 രാഗങ്ങളിലായി
2,128 ഗാനങ്ങൾ
രാഗം ഗാനങ്ങൾsort descending
നാഗനന്ദിനി 1
ജലധർകേദാർ 1
നാഗസ്വരാവലി 1
യാഗിനി 1
ഋഷഭപ്രിയ 1
വീണാവാദിനി 1
സൗരാഷ്ട്രം 1
മേഘ് 1
ജ്യോതിസ്വരൂപിണി 1
സാളഗഭൈരവി 1
ഓംകാരഘോഷിണി 1
നാസികാഭൂഷണി 1
കുറിഞ്ഞി 1
ധനാശ്രീ 1
ബിന്ദുമാലിനി 1
മലഹരി 1
മേഘമല്‍ഹാര്‍ 1
സൂര്യകോൺസ് 1
ദർബാർ 1
താണ്ഡവപ്രിയ 1
ലളിത 1
ആനന്ദാംബരി 1
കര്‍ണ്ണാടകകമാസ് 1
കനകാംഗി 1
ഐരാവതി 1
വസന്തഭൈരവി 1
നാരായണി 1
ഗംഭീരനാട്ട 1
ഹുസേനി 1
രവിചന്ദ്രിക 1
ജനരഞ്ജിനി 1
ദേശാക്ഷി 1
പൂർണ്ണചന്ദ്രിക 1
ശ്രോതസ്വിനി 1
നളിനകാന്തി 1
വിഭാവരി 1
നാഗഗാന്ധാരി 1
മനോലയം 1
കർണ്ണാടകശുദ്ധസാവേരി 1
മല്ലികാവസന്തം 1
ചലനാട്ട 1
കദനകുതൂഹലം 1
വിജയശ്രീ 1
രസികപ്രിയ 1
വീണാധരി 1
ജഗന്മോഹിനി 1
സരസ്വതിമനോഹരി 1
കർണരഞ്ജിനി 2
ഭാട്ടിയാര്‍ 2
പുഷ്പലതിക 2
കേദാർ 2
രസികരഞ്ജിനി 2
സുമനേശരഞ്ജിനി 2
ലതാംഗി 2
ലവംഗി 2
ഗൗള 2
ശുദ്ധസാരംഗ് 2
ത്രിവേണി 2
രുഗ്മാംബരി 2
കേദാരം 2
കേദാരഗൗള 2
ജോൺപുരി 2
സല്ലാപം 2
സാവേരി 2
മിശ്രശിവരഞ്ജിനി 2
ചന്ദ്രകോണ്‍സ് 3
ബഹുധാരി 3
സാമന്തമലഹരി 3
ജയന്തശ്രീ 3
വിജയനാഗരി 3
നവരസകന്നട 3
ഭൂപാളം 3
ആന്ദോളിക 3
പൂര്‍വികല്യാണി 3
ജനസമ്മോദിനി 3
നാഥനാമക്രിയ 3
വകുളാഭരണം 4
കുന്തളവരാളി 4
സാവിത്രി 4
മുഖാരി 4
മിയാൻ‌മൽഹർ 4
ആഹരി 4
ധന്യാസി 4
ചെഞ്ചുരുട്ടി 4
ഹേമവതി 4
രേവഗുപ്തി 4
തിലംഗ് 5
അഠാണ 6
ദ്വിജാവന്തി 6
യദുകുലകാംബോജി 6
ദേവഗാന്ധാരി 6
രഞ്ജിനി 7
ഭൈരവി 7
പുന്നാഗവരാളി 7
തോടി 7
സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം 7
നഠഭൈരവി 7
ഭീംപ്ലാസി 7
വാസന്തി 7
പഹാഡി 8
ബൗളി 8
സുരുട്ടി 8
സരസ്വതി 8
ബിഹാഗ് 9
സരസാംഗി 9
ഹമീർകല്യാണി 9
കമാസ് 9
ധർമ്മവതി 9
സാരംഗ 9
മാണ്ട് 10
സാരമതി 10
വസന്ത 10
ഹംസാനന്ദി 12
ആഭോഗി 12
അമൃതവർഷിണി 12
ശഹാന 13
കല്യാണവസന്തം 13
ഹംസനാദം 13
നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി 14
ശ്രീരഞ്ജിനി 14
മായാമാളവഗൗള 15
ബേഗഡ 15
ബിലഹരി 15
രേവതി 16
രീതിഗൗള 16
പീലു 17
നാട്ട 17
നീലാംബരി 17
ബാഗേശ്രി 17
മലയമാരുതം 17
ശാമ 19
ഗൗരിമനോഹരി 20
വലചി 22
ശ്രീ 23
പന്തുവരാളി 23
കാനഡ 23
കാംബോജി 25
യമുനകല്യാണി 26
ശുഭപന്തുവരാളി 28
ശുദ്ധസാവേരി 29
വൃന്ദാവനസാരംഗ 30
ആരഭി 30
കീരവാണി 33
ചാരുകേശി 34
ദേശ് 34
ജോഗ് 35
ഹരികാംബോജി 36
ചക്രവാകം 36
ഷണ്മുഖപ്രിയ 36
ശങ്കരാഭരണം 41
ആനന്ദഭൈരവി 43
ഖരഹരപ്രിയ 43
ശിവരഞ്ജിനി 46
ഹംസധ്വനി 47
ദർബാരികാനഡ 55
ശുദ്ധധന്യാസി 55
ആഭേരി 56
ഹിന്ദോളം 58
കാപി 59
സിന്ധുഭൈരവി 81
കല്യാണി 84
മധ്യമാവതി 92
മോഹനം 199