രാഗങ്ങൾ

176 രാഗങ്ങളിലായി
2,368 ഗാനങ്ങൾ
രാഗം ഗാനങ്ങൾsort descending
നാഗനന്ദിനി 1
ജലധർകേദാർ 1
നാഗസ്വരാവലി 1
യാഗിനി 1
ഋഷഭപ്രിയ 1
സൗരാഷ്ട്രം 1
വീണാവാദിനി 1
മേഘ് 1
ജപനീയ 1
ജ്യോതിസ്വരൂപിണി 1
ഓംകാരഘോഷിണി 1
നാസികാഭൂഷണി 1
പൊന്നി 1
ധനാശ്രീ 1
മലഹരി 1
മേഘമല്‍ഹാര്‍ 1
സൂര്യകോൺസ് 1
ഗോപികാതിലകം 1
താണ്ഡവപ്രിയ 1
ലളിത 1
ആനന്ദാംബരി 1
കര്‍ണ്ണാടകകമാസ് 1
വന്ദനാധാരിണി 1
വസന്തഭൈരവി 1
ഐരാവതി 1
നാരായണി 1
ഗംഭീരനാട്ട 1
ഹുസേനി 1
ജനരഞ്ജിനി 1
ദേശാക്ഷി 1
രവിചന്ദ്രിക 1
മാൽഗുഞ്ചി 1
പൂർണ്ണചന്ദ്രിക 1
നളിനകാന്തി 1
നാഗഗാന്ധാരി 1
മനോലയം 1
വിഭാവരി 1
സുവർണാംഗി 1
കർണ്ണാടകശുദ്ധസാവേരി 1
മല്ലികാവസന്തം 1
ബസന്ത്ബഹാർ 1
ശ്യാംകല്യാൺ 1
വിജയശ്രീ 1
ജഗന്മോഹിനി 1
വീണാധരി 1
സരസ്വതിമനോഹരി 1
കർണരഞ്ജിനി 2
നർത്തകി 2
ഭാട്ടിയാര്‍ 2
പുഷ്പലതിക 2
ഹംസവിനോദിനി 2
കേദാർ 2
വാചസ്പതി 2
രസികരഞ്ജിനി 2
സാളഗഭൈരവി 2
കുറിഞ്ഞി 2
ലതാംഗി 2
ലവംഗി 2
ബിന്ദുമാലിനി 2
ഗൗള 2
ഋഷിവാണി 2
ദർബാർ 2
ശുദ്ധസാരംഗ് 2
ത്രിവേണി 2
കനകാംഗി 2
രുഗ്മാംബരി 2
ശ്രോതസ്വിനി 2
കേദാരം 2
സല്ലാപം 2
കദനകുതൂഹലം 2
സാവേരി 2
രസികപ്രിയ 2
രതിപതിപ്രിയ 2
മിശ്രശിവരഞ്ജിനി 2
ബഹുധാരി 3
സാമന്തമലഹരി 3
ജയന്തശ്രീ 3
വിജയനാഗരി 3
നവരസകന്നട 3
ഭൂപാളം 3
ചലനാട്ട 3
കേദാരഗൗള 3
ജോൺപുരി 3
ആന്ദോളിക 3
പൂര്‍വികല്യാണി 3
ജനസമ്മോദിനി 3
നാഥനാമക്രിയ 3
ചന്ദ്രകോണ്‍സ് 4
കുന്തളവരാളി 4
സാവിത്രി 4
മുഖാരി 4
ആഹരി 4
ധന്യാസി 4
ഹേമവതി 4
രേവഗുപ്തി 4
സുമനേശരഞ്ജിനി 5
തിലംഗ് 5
മിയാൻ‌മൽഹർ 5
ചെഞ്ചുരുട്ടി 5
വകുളാഭരണം 6
ദ്വിജാവന്തി 6
യദുകുലകാംബോജി 6
രഞ്ജിനി 7
അഠാണ 7
ഭൈരവി 7
ദേവഗാന്ധാരി 7
തോടി 7
വാസന്തി 7
പുന്നാഗവരാളി 8
സുരുട്ടി 8
സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം 8
സരസ്വതി 8
നഠഭൈരവി 8
ബൗളി 9
സരസാംഗി 9
ഭീംപ്ലാസി 9
ധർമ്മവതി 9
മാണ്ട് 10
സാരമതി 10
കമാസ് 10
പഹാഡി 11
ഹമീർകല്യാണി 11
സാരംഗ 11
വസന്ത 12
ബിഹാഗ് 12
ഹംസാനന്ദി 13
കല്യാണവസന്തം 13
ആഭോഗി 13
ഹംസനാദം 13
ശഹാന 15
ബിലഹരി 15
അമൃതവർഷിണി 15
ശ്രീരഞ്ജിനി 15
രേവതി 16
നാട്ട 16
ബേഗഡ 17
നീലാംബരി 17
രീതിഗൗള 17
മായാമാളവഗൗള 18
നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി 18
ബാഗേശ്രി 18
ശാമ 19
മലയമാരുതം 19
ഗൗരിമനോഹരി 22
വലചി 24
പീലു 26
ശ്രീ 26
കാനഡ 27
പന്തുവരാളി 28
ശുഭപന്തുവരാളി 29
കാംബോജി 31
ശുദ്ധസാവേരി 31
ആരഭി 32
യമുനകല്യാണി 34
കീരവാണി 34
ജോഗ് 35
ദേശ് 35
വൃന്ദാവനസാരംഗ 38
ചക്രവാകം 39
ഷണ്മുഖപ്രിയ 40
ചാരുകേശി 40
ഹരികാംബോജി 41
ശങ്കരാഭരണം 44
ആനന്ദഭൈരവി 45
ഖരഹരപ്രിയ 49
ഹംസധ്വനി 50
ശിവരഞ്ജിനി 54
ശുദ്ധധന്യാസി 59
ഹിന്ദോളം 61
ദർബാരികാനഡ 62
ആഭേരി 66
കാപി 67
സിന്ധുഭൈരവി 89
മധ്യമാവതി 98
കല്യാണി 100
മോഹനം 207