രാഗങ്ങൾ

182 രാഗങ്ങളിലായി
2,557 ഗാനങ്ങൾ
രാഗം ഗാനങ്ങൾsort descending
ജപനീയ 1
ജലധർകേദാർ 1
നാസികാഭൂഷണി 1
ശുദ്ധഹിന്ദോളം 1
പൊന്നി 1
ഋഷഭപ്രിയ 1
ധനാശ്രീ 1
സൗരാഷ്ട്രം 1
വീണാവാദിനി 1
സൂര്യകോൺസ് 1
മേഘ് 1
ഗോപികാതിലകം 1
ജ്യോതിസ്വരൂപിണി 1
ഓംകാരഘോഷിണി 1
ചിത്രാംബരി 1
വന്ദനാധാരിണി 1
ഐരാവതി 1
മലഹരി 1
മേഘമല്‍ഹാര്‍ 1
ദേശാക്ഷി 1
ഖമാജ്-ഹിന്ദുസ്ഥാനി 1
പൂർണ്ണചന്ദ്രിക 1
മാൽഗുഞ്ചി 1
താണ്ഡവപ്രിയ 1
ലളിത 1
ആനന്ദാംബരി 1
കര്‍ണ്ണാടകകമാസ് 1
മനോലയം 1
പൂർവികാംബോജി 1
കർണ്ണാടകശുദ്ധസാവേരി 1
സുവർണാംഗി 1
ബസന്ത്ബഹാർ 1
ഗംഭീരനാട്ട 1
വസന്തഭൈരവി 1
ഹുസേനി 1
ജനരഞ്ജിനി 1
രവിചന്ദ്രിക 1
ശ്യാംകല്യാൺ 1
നളിനകാന്തി 1
നാഗഗാന്ധാരി 1
ഗോരഖ്കല്യാൺ 1
വിഭാവരി 1
മല്ലികാവസന്തം 1
നാഗനന്ദിനി 1
നാഗസ്വരാവലി 1
യാഗിനി 1
ജഗന്മോഹിനി 1
വീണാധരി 1
സരസ്വതിമനോഹരി 1
കർണരഞ്ജിനി 2
സാളഗഭൈരവി 2
പുഷ്പലതിക 2
ലവംഗി 2
ഋഷിവാണി 2
ദർബാർ 2
ശുദ്ധസാരംഗ് 2
ത്രിവേണി 2
ലതാംഗി 2
കുറിഞ്ഞി 2
ഗൗള 2
ബിന്ദുമാലിനി 2
ശ്രോതസ്വിനി 2
കനകാംഗി 2
സല്ലാപം 2
മുൾതാനി 2
രുഗ്മാംബരി 2
വിജയശ്രീ 2
കേദാരം 2
ഭാട്ടിയാര്‍ 2
രതിപതിപ്രിയ 2
നർത്തകി 2
വനസ്പതി 2
ഹംസവിനോദിനി 2
കദനകുതൂഹലം 2
രസികപ്രിയ 2
സാവേരി 2
രസികരഞ്ജിനി 2
വാചസ്പതി 2
ബഹുധാരി 3
കേദാർ 3
നവരസകന്നട 3
വിജയനാഗരി 3
ഭൂപാളം 3
ജനസമ്മോദിനി 3
ചലനാട്ട 3
കേദാരഗൗള 3
ആന്ദോളിക 3
പൂര്‍വികല്യാണി 3
സാമന്തമലഹരി 3
സാവിത്രി 4
കുന്തളവരാളി 4
ജയന്തശ്രീ 4
മുഖാരി 4
ധന്യാസി 4
നാഥനാമക്രിയ 4
ഹേമവതി 4
രേവഗുപ്തി 4
ജോൺപുരി 4
മിശ്രശിവരഞ്ജിനി 4
മിയാൻ‌മൽഹർ 5
ആഹരി 5
സുമനേശരഞ്ജിനി 6
തിലംഗ് 6
ചന്ദ്രകോണ്‍സ് 7
രഞ്ജിനി 7
അഠാണ 7
യദുകുലകാംബോജി 7
ദേവഗാന്ധാരി 7
വാസന്തി 7
ഭൈരവി 8
പുന്നാഗവരാളി 8
ദ്വിജാവന്തി 8
സുരുട്ടി 8
തോടി 8
സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം 8
സരസ്വതി 8
നഠഭൈരവി 8
വകുളാഭരണം 9
സരസാംഗി 9
ഭീംപ്ലാസി 9
സാരമതി 10
ബൗളി 10
ചെഞ്ചുരുട്ടി 10
ഹമീർകല്യാണി 11
കമാസ് 11
സാരംഗ 11
ധർമ്മവതി 11
വസന്ത 13
ബിഹാഗ് 13
ശ്രീരഞ്ജിനി 14
മാണ്ട് 15
ഹംസാനന്ദി 15
ശഹാന 15
ഹംസനാദം 15
രേവതി 16
കല്യാണവസന്തം 16
ആഭോഗി 16
അമൃതവർഷിണി 16
പഹാഡി 17
നീലാംബരി 17
രീതിഗൗള 17
നാട്ട 18
നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി 18
ബിലഹരി 18
മലയമാരുതം 19
മായാമാളവഗൗള 20
ബേഗഡ 20
ബാഗേശ്രി 20
ശാമ 21
ഗൗരിമനോഹരി 22
വലചി 25
പന്തുവരാളി 27
കാനഡ 27
ശ്രീ 28
ശുഭപന്തുവരാളി 31
കാംബോജി 32
ശുദ്ധസാവേരി 32
പീലു 33
കീരവാണി 35
ആരഭി 35
യമുനകല്യാണി 36
ജോഗ് 36
ദേശ് 37
ഷണ്മുഖപ്രിയ 41
ചാരുകേശി 42
വൃന്ദാവനസാരംഗ 42
ഹരികാംബോജി 45
ചക്രവാകം 45
ആനന്ദഭൈരവി 47
ശങ്കരാഭരണം 47
ഹംസധ്വനി 51
ഖരഹരപ്രിയ 54
ഹിന്ദോളം 61
ശിവരഞ്ജിനി 61
ശുദ്ധധന്യാസി 64
ദർബാരികാനഡ 67
ആഭേരി 73
കാപി 77
സിന്ധുഭൈരവി 100
മധ്യമാവതി 101
കല്യാണി 103
മോഹനം 222