രാഗങ്ങൾ

182 രാഗങ്ങളിലായി
2,665 ഗാനങ്ങൾ
രാഗം ഗാനങ്ങൾsort descending
ജ്യോതിസ്വരൂപിണി 1
ഗോപികാതിലകം 1
ഓംകാരഘോഷിണി 1
ചിത്രാംബരി 1
വന്ദനാധാരിണി 1
ഐരാവതി 1
മലഹരി 1
ദേശാക്ഷി 1
മേഘമല്‍ഹാര്‍ 1
പൂർണ്ണചന്ദ്രിക 1
താണ്ഡവപ്രിയ 1
മാൽഗുഞ്ചി 1
ലളിത 1
കര്‍ണ്ണാടകകമാസ് 1
മനോലയം 1
പൂർവികാംബോജി 1
കർണ്ണാടകശുദ്ധസാവേരി 1
സുവർണാംഗി 1
ഗംഭീരനാട്ട 1
ബസന്ത്ബഹാർ 1
വസന്തഭൈരവി 1
ഹുസേനി 1
രവിചന്ദ്രിക 1
ജനരഞ്ജിനി 1
ശ്യാംകല്യാൺ 1
നളിനകാന്തി 1
ആനന്ദാംബരി 1
നാഗഗാന്ധാരി 1
വിഭാവരി 1
ഗോരഖ്കല്യാൺ 1
മല്ലികാവസന്തം 1
നാഗനന്ദിനി 1
നാഗസ്വരാവലി 1
യാഗിനി 1
ജഗന്മോഹിനി 1
വീണാധരി 1
സരസ്വതിമനോഹരി 1
ജലധർകേദാർ 1
ജപനീയ 1
നാസികാഭൂഷണി 1
ശുദ്ധഹിന്ദോളം 1
പൊന്നി 1
ഋഷഭപ്രിയ 1
ധനാശ്രീ 1
വീണാവാദിനി 1
സൂര്യകോൺസ് 1
മേഘ് 1
ദർബാർ 2
ശുദ്ധസാരംഗ് 2
ത്രിവേണി 2
ഗൗള 2
ബിന്ദുമാലിനി 2
ഖമാജ്-ഹിന്ദുസ്ഥാനി 2
ശ്രോതസ്വിനി 2
ലതാംഗി 2
കുറിഞ്ഞി 2
കനകാംഗി 2
സല്ലാപം 2
മുൾതാനി 2
രുഗ്മാംബരി 2
വിജയശ്രീ 2
ഭാട്ടിയാര്‍ 2
രതിപതിപ്രിയ 2
നർത്തകി 2
വനസ്പതി 2
ഹംസവിനോദിനി 2
രസികപ്രിയ 2
സാളഗഭൈരവി 2
രസികരഞ്ജിനി 2
വാചസ്പതി 2
കർണരഞ്ജിനി 2
ലവംഗി 2
കദനകുതൂഹലം 2
പുഷ്പലതിക 2
സൗരാഷ്ട്രം 2
ഋഷിവാണി 2
വിജയനാഗരി 3
ഭൂപാളം 3
ജനസമ്മോദിനി 3
ചലനാട്ട 3
കേദാരഗൗള 3
ആന്ദോളിക 3
പൂര്‍വികല്യാണി 3
സാമന്തമലഹരി 3
കേദാരം 3
സാവേരി 3
ബഹുധാരി 3
നവരസകന്നട 4
കുന്തളവരാളി 4
ജയന്തശ്രീ 4
മുഖാരി 4
നാഥനാമക്രിയ 4
ധന്യാസി 4
ഹേമവതി 4
രേവഗുപ്തി 4
മിശ്രശിവരഞ്ജിനി 4
സാവിത്രി 4
ജോൺപുരി 4
മിയാൻ‌മൽഹർ 5
ആഹരി 5
കേദാർ-ഹിന്ദുസ്ഥാനി 5
സുമനേശരഞ്ജിനി 7
ദേവഗാന്ധാരി 7
രഞ്ജിനി 7
അഠാണ 7
വാസന്തി 7
ഭൈരവി 8
യദുകുലകാംബോജി 8
തിലംഗ് 8
ദ്വിജാവന്തി 8
തോടി 8
സുരുട്ടി 8
നഠഭൈരവി 8
സരസ്വതി 8
ചന്ദ്രകോണ്‍സ് 8
പുന്നാഗവരാളി 8
സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം 9
വകുളാഭരണം 9
സരസാംഗി 10
ബൗളി 10
ചെഞ്ചുരുട്ടി 10
ഭീംപ്ലാസി 10
സാരമതി 11
കമാസ് 11
സാരംഗ 11
ഹമീർകല്യാണി 12
വസന്ത 14
ധർമ്മവതി 14
ബിഹാഗ് 15
ഹംസനാദം 15
ഹംസാനന്ദി 15
ശ്രീരഞ്ജിനി 15
മാണ്ട് 16
ശഹാന 16
രേവതി 16
കല്യാണവസന്തം 16
ആഭോഗി 16
അമൃതവർഷിണി 16
നാട്ട 17
രീതിഗൗള 17
നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി 18
നീലാംബരി 18
ബിലഹരി 19
മലയമാരുതം 19
ബേഗഡ 20
ബാഗേശ്രി 20
ശാമ 22
പഹാഡി 23
ഗൗരിമനോഹരി 23
മായാമാളവഗൗള 24
വലചി 26
പന്തുവരാളി 27
കാനഡ 27
ശ്രീ 28
ശുഭപന്തുവരാളി 32
കാംബോജി 32
ശുദ്ധസാവേരി 32
കീരവാണി 35
ജോഗ് 36
പീലു 37
ആരഭി 37
ദേശ് 37
യമുനകല്യാണി 41
ഷണ്മുഖപ്രിയ 42
ചാരുകേശി 42
ചക്രവാകം 44
വൃന്ദാവനസാരംഗ 45
ഹരികാംബോജി 46
ഹംസധ്വനി 51
ശങ്കരാഭരണം 53
ആനന്ദഭൈരവി 54
ഖരഹരപ്രിയ 54
ശിവരഞ്ജിനി 61
ഹിന്ദോളം 62
ദർബാരികാനഡ 70
ശുദ്ധധന്യാസി 71
കാപി 79
ആഭേരി 80
കല്യാണി 104
സിന്ധുഭൈരവി 105
മധ്യമാവതി 108
മോഹനം 228