രാഗങ്ങൾ

186 രാഗങ്ങളിലായി
2,946 ഗാനങ്ങൾ
രാഗം ഗാനങ്ങൾsort descending
ഗോപികാതിലകം 1
ജ്യോതിസ്വരൂപിണി 1
ഓംകാരഘോഷിണി 1
ചിത്രാംബരി 1
വന്ദനാധാരിണി 1
ഐരാവതി 1
മലഹരി 1
മായാശ്രീ 1
ദേശാക്ഷി 1
മേഘമല്‍ഹാര്‍ 1
മാൽഗുഞ്ചി 1
താണ്ഡവപ്രിയ 1
ലളിത 1
കര്‍ണ്ണാടകകമാസ് 1
മനോലയം 1
പൂർവികാംബോജി 1
സുവർണാംഗി 1
ബസന്ത്ബഹാർ 1
വസന്തഭൈരവി 1
മാനവതി 1
രവിചന്ദ്രിക 1
ജനരഞ്ജിനി 1
ശ്യാംകല്യാൺ 1
നളിനകാന്തി 1
ആനന്ദാംബരി 1
നാഗഗാന്ധാരി 1
ഗോരഖ്കല്യാൺ 1
വിഭാവരി 1
മല്ലികാവസന്തം 1
നാഗനന്ദിനി 1
ധേനുക 1
നാഗസ്വരാവലി 1
യാഗിനി 1
ജഗന്മോഹിനി 1
വീണാധരി 1
സരസ്വതിമനോഹരി 1
ജപനീയ 1
ജലധർകേദാർ 1
നാസികാഭൂഷണി 1
ശുദ്ധഹിന്ദോളം 1
പൊന്നി 1
ഋഷഭപ്രിയ 1
ധനാശ്രീ 1
രഘുപ്രിയ 1
വീണാവാദിനി 1
സൂര്യകോൺസ് 1
മേഘ് 1
ദർബാർ 2
ശുദ്ധസാരംഗ് 2
ത്രിവേണി 2
ഗൗള 2
ബിന്ദുമാലിനി 2
ഖമാജ്-ഹിന്ദുസ്ഥാനി 2
പൂർണ്ണചന്ദ്രിക 2
ശ്രോതസ്വിനി 2
ലതാംഗി 2
കർണ്ണാടകശുദ്ധസാവേരി 2
കുറിഞ്ഞി 2
ഗംഭീരനാട്ട 2
ഹുസേനി 2
സല്ലാപം 2
മുൾതാനി 2
രുഗ്മാംബരി 2
വിജയശ്രീ 2
ഭാട്ടിയാര്‍ 2
രതിപതിപ്രിയ 2
നർത്തകി 2
വനസ്പതി 2
ഹംസവിനോദിനി 2
രസികപ്രിയ 2
സാളഗഭൈരവി 2
വാചസ്പതി 2
കർണരഞ്ജിനി 2
ലവംഗി 2
കദനകുതൂഹലം 2
സൗരാഷ്ട്രം 2
ഋഷിവാണി 2
വിജയനാഗരി 3
ഭൂപാളം 3
കനകാംഗി 3
ജനസമ്മോദിനി 3
ചലനാട്ട 3
കേദാരഗൗള 3
ആന്ദോളിക 3
പൂര്‍വികല്യാണി 3
സാമന്തമലഹരി 3
കേദാരം 3
രസികരഞ്ജിനി 3
ബഹുധാരി 3
പുഷ്പലതിക 3
നവരസകന്നട 4
കുന്തളവരാളി 4
ജയന്തശ്രീ 4
നാഥനാമക്രിയ 4
ഹേമവതി 4
സാവേരി 4
സാവിത്രി 4
ജോൺപുരി 4
മുഖാരി 5
മിയാൻ‌മൽഹർ 5
ധന്യാസി 5
രേവഗുപ്തി 5
കേദാർ-ഹിന്ദുസ്ഥാനി 5
മിശ്രശിവരഞ്ജിനി 5
സുമനേശരഞ്ജിനി 7
ആഹരി 7
വാസന്തി 7
ഭൈരവി 8
ദ്വിജാവന്തി 8
സുരുട്ടി 8
ചന്ദ്രകോണ്‍സ് 8
അഠാണ 8
യദുകുലകാംബോജി 9
തോടി 9
ദേവഗാന്ധാരി 9
സരസ്വതി 9
രഞ്ജിനി 9
സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം 10
ഭീംപ്ലാസി 10
പുന്നാഗവരാളി 10
സാരമതി 11
സരസാംഗി 11
ചെഞ്ചുരുട്ടി 11
ബൗളി 12
കമാസ് 12
തിലംഗ് 13
ഹമീർകല്യാണി 13
വകുളാഭരണം 13
സാരംഗ 13
ശഹാന 15
വസന്ത 15
നഠഭൈരവി 15
രേവതി 16
ഹംസനാദം 16
അമൃതവർഷിണി 16
നാട്ട 17
ഹംസാനന്ദി 17
മാണ്ട് 18
ആഭോഗി 18
നീലാംബരി 18
ശ്രീരഞ്ജിനി 18
ധർമ്മവതി 18
ബിഹാഗ് 19
കല്യാണവസന്തം 19
മലയമാരുതം 19
നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി 20
രീതിഗൗള 20
ബേഗഡ 22
ശാമ 23
ബിലഹരി 23
ബാഗേശ്രി 25
ഗൗരിമനോഹരി 26
മായാമാളവഗൗള 27
വലചി 27
കാനഡ 27
ശ്രീ 30
പന്തുവരാളി 30
പഹാഡി 31
ശുഭപന്തുവരാളി 34
കാംബോജി 34
ശുദ്ധസാവേരി 36
ജോഗ് 38
ദേശ് 39
പീലു 40
കീരവാണി 42
ആരഭി 42
ഷണ്മുഖപ്രിയ 45
ചാരുകേശി 45
ഹരികാംബോജി 47
വൃന്ദാവനസാരംഗ 50
ചക്രവാകം 52
ഹംസധ്വനി 54
യമുനകല്യാണി 58
ശങ്കരാഭരണം 59
ആനന്ദഭൈരവി 61
ഖരഹരപ്രിയ 64
ഹിന്ദോളം 66
ശിവരഞ്ജിനി 66
ദർബാരികാനഡ 78
ശുദ്ധധന്യാസി 79
കാപി 85
ആഭേരി 88
കല്യാണി 112
മധ്യമാവതി 113
സിന്ധുഭൈരവി 117
മോഹനം 243