രാഗങ്ങൾ

184 രാഗങ്ങളിലായി
2,735 ഗാനങ്ങൾ
രാഗം ഗാനങ്ങൾsort descending
ജ്യോതിസ്വരൂപിണി 1
ഗോപികാതിലകം 1
ഓംകാരഘോഷിണി 1
ചിത്രാംബരി 1
വന്ദനാധാരിണി 1
ഐരാവതി 1
മായാശ്രീ 1
മലഹരി 1
ദേശാക്ഷി 1
മേഘമല്‍ഹാര്‍ 1
താണ്ഡവപ്രിയ 1
മാൽഗുഞ്ചി 1
പൂർണ്ണചന്ദ്രിക 1
ലളിത 1
മനോലയം 1
പൂർവികാംബോജി 1
കര്‍ണ്ണാടകകമാസ് 1
കർണ്ണാടകശുദ്ധസാവേരി 1
സുവർണാംഗി 1
ഗംഭീരനാട്ട 1
ബസന്ത്ബഹാർ 1
വസന്തഭൈരവി 1
ഹുസേനി 1
രവിചന്ദ്രിക 1
ജനരഞ്ജിനി 1
ശ്യാംകല്യാൺ 1
ആനന്ദാംബരി 1
നളിനകാന്തി 1
വിഭാവരി 1
ഗോരഖ്കല്യാൺ 1
നാഗഗാന്ധാരി 1
മല്ലികാവസന്തം 1
നാഗനന്ദിനി 1
നാഗസ്വരാവലി 1
യാഗിനി 1
വീണാധരി 1
ജഗന്മോഹിനി 1
സരസ്വതിമനോഹരി 1
ജലധർകേദാർ 1
ജപനീയ 1
നാസികാഭൂഷണി 1
ശുദ്ധഹിന്ദോളം 1
പൊന്നി 1
ധനാശ്രീ 1
ഋഷഭപ്രിയ 1
വീണാവാദിനി 1
രഘുപ്രിയ 1
സൂര്യകോൺസ് 1
മേഘ് 1
ദർബാർ 2
ശുദ്ധസാരംഗ് 2
ത്രിവേണി 2
ഗൗള 2
ബിന്ദുമാലിനി 2
ഖമാജ്-ഹിന്ദുസ്ഥാനി 2
ശ്രോതസ്വിനി 2
കുറിഞ്ഞി 2
കനകാംഗി 2
ലതാംഗി 2
സല്ലാപം 2
മുൾതാനി 2
രുഗ്മാംബരി 2
വിജയശ്രീ 2
ഭാട്ടിയാര്‍ 2
രതിപതിപ്രിയ 2
നർത്തകി 2
വനസ്പതി 2
ഹംസവിനോദിനി 2
രസികപ്രിയ 2
സാളഗഭൈരവി 2
രസികരഞ്ജിനി 2
വാചസ്പതി 2
കർണരഞ്ജിനി 2
ലവംഗി 2
കദനകുതൂഹലം 2
പുഷ്പലതിക 2
സൗരാഷ്ട്രം 2
ഋഷിവാണി 2
വിജയനാഗരി 3
ഭൂപാളം 3
ജനസമ്മോദിനി 3
ചലനാട്ട 3
കേദാരഗൗള 3
ആന്ദോളിക 3
പൂര്‍വികല്യാണി 3
സാമന്തമലഹരി 3
കേദാരം 3
സാവേരി 3
ബഹുധാരി 3
നവരസകന്നട 4
കുന്തളവരാളി 4
ജയന്തശ്രീ 4
മുഖാരി 4
നാഥനാമക്രിയ 4
ധന്യാസി 4
ഹേമവതി 4
രേവഗുപ്തി 4
മിശ്രശിവരഞ്ജിനി 4
സാവിത്രി 4
ജോൺപുരി 4
മിയാൻ‌മൽഹർ 5
ആഹരി 5
കേദാർ-ഹിന്ദുസ്ഥാനി 5
സുമനേശരഞ്ജിനി 7
രഞ്ജിനി 7
അഠാണ 7
വാസന്തി 7
ഭൈരവി 8
യദുകുലകാംബോജി 8
ദ്വിജാവന്തി 8
തോടി 8
ദേവഗാന്ധാരി 8
സുരുട്ടി 8
സരസ്വതി 8
ചന്ദ്രകോണ്‍സ് 8
പുന്നാഗവരാളി 8
സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം 9
സരസാംഗി 10
ചെഞ്ചുരുട്ടി 10
ഭീംപ്ലാസി 10
സാരമതി 11
തിലംഗ് 11
ബൗളി 11
വകുളാഭരണം 11
കമാസ് 11
നഠഭൈരവി 12
ഹമീർകല്യാണി 12
സാരംഗ 12
വസന്ത 14
ശഹാന 15
ബിഹാഗ് 15
ഹംസനാദം 15
ധർമ്മവതി 15
രേവതി 16
കല്യാണവസന്തം 16
അമൃതവർഷിണി 16
ഹംസാനന്ദി 16
മാണ്ട് 17
നാട്ട 17
ആഭോഗി 17
നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി 18
നീലാംബരി 18
ശ്രീരഞ്ജിനി 18
രീതിഗൗള 18
മലയമാരുതം 19
ബേഗഡ 20
ബിലഹരി 20
ബാഗേശ്രി 20
ശാമ 22
പഹാഡി 25
മായാമാളവഗൗള 25
ഗൗരിമനോഹരി 25
വലചി 26
കാനഡ 27
ശ്രീ 29
പന്തുവരാളി 29
ശുഭപന്തുവരാളി 32
കാംബോജി 32
ശുദ്ധസാവേരി 32
കീരവാണി 35
ജോഗ് 37
ആരഭി 37
ദേശ് 38
പീലു 39
ഷണ്മുഖപ്രിയ 43
ചാരുകേശി 43
ചക്രവാകം 44
ഹരികാംബോജി 46
വൃന്ദാവനസാരംഗ 46
യമുനകല്യാണി 50
ഹംസധ്വനി 51
ശങ്കരാഭരണം 53
ആനന്ദഭൈരവി 56
ഖരഹരപ്രിയ 58
ഹിന്ദോളം 62
ശിവരഞ്ജിനി 63
ദർബാരികാനഡ 72
ശുദ്ധധന്യാസി 75
കാപി 79
ആഭേരി 82
കല്യാണി 105
സിന്ധുഭൈരവി 106
മധ്യമാവതി 111
മോഹനം 230