രാഗങ്ങൾ

194 രാഗങ്ങളിലായി
3,384 ഗാനങ്ങൾ
രാഗംsort descending ഗാനങ്ങൾ
അഠാണ 8
അമൃതവർഷിണി 18
ആനന്ദഭൈരവി 72
ആനന്ദാംബരി 1
ആന്ദോളിക 3
ആഭേരി 102
ആഭോഗി 21
ആരഭി 47
ആഹരി 7
ഋഷഭപ്രിയ 1
ഋഷിവാണി 2
ഐരാവതി 1
ഓംകാരഘോഷിണി 1
കദനകുതൂഹലം 2
കനകാംഗി 4
കമാസ് 13
കര്‍ണ്ണാടകകമാസ് 1
കലാവതി 1
കല്യാണവസന്തം 19
കല്യാണി 129
കാംബോജി 40
കാനഡ 30
കാപി 111
കീരവാണി 47
കുന്തളവരാളി 4
കുറിഞ്ഞി 4
കേദാരം 3
കേദാരഗൗള 5
കേദാർ-ഹിന്ദുസ്ഥാനി 5
കർണരഞ്ജിനി 2
കർണ്ണാടകശുദ്ധസാവേരി 2
ഖമാജ്-ഹിന്ദുസ്ഥാനി 2
ഖരഹരപ്രിയ 73
ഗംഭീരനാട്ട 4
ഗുഞ്ചികാനഡ 1
ഗുർജരിതോടി 1
ഗോപികാതിലകം 1
ഗോരഖ്കല്യാൺ 1
ഗൗരിമനോഹരി 30
ഗൗള 2
ചക്രവാകം 53
ചന്ദ്രകോണ്‍സ് 7
ചലനാട്ട 3
ചാരുകേശി 55
ചിത്രാംബരി 1
ചെഞ്ചുരുട്ടി 12
ജഗന്മോഹിനി 1
ജനരഞ്ജിനി 1
ജനസമ്മോദിനി 3
ജപനീയ 1
ജയന്തശ്രീ 4
ജലധർകേദാർ 1
ജോഗ് 48
ജോൺപുരി 5
ജ്യോതിസ്വരൂപിണി 1
താണ്ഡവപ്രിയ 1
തിലംഗ് 15
തിലക്-കാമോദ് 1
തോടി 10
ത്രിവേണി 2
ദേവഗാന്ധാരി 9
ദേശാക്ഷി 1
ദേശ് 41
ദ്വിജാവന്തി 8
ദർബാരികാനഡ 102
ദർബാർ 2
ധനാശ്രീ 1
ധന്യാസി 5
ധേനുക 1
ധർമ്മവതി 21
നഠഭൈരവി 25
നളിനകാന്തി 1
നവരസകന്നട 4
നാഗഗാന്ധാരി 1
നാഗനന്ദിനി 1
നാഗസ്വരാവലി 1
നാട്ട 18
നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി 25
നാഥനാമക്രിയ 5
നാസികാഭൂഷണി 1
നിരോഷ്ഠ 1
നീലാംബരി 20
നർത്തകി 2
പന്തുവരാളി 41
പഹാഡി 42
പീലു 38
പുന്നാഗവരാളി 12
പുഷ്പലതിക 4
പൂര്‍വികല്യാണി 4
പൂർണ്ണചന്ദ്രിക 2
പൂർവികാംബോജി 1
പൊന്നി 1
ബസന്ത്ബഹാർ 1
ബഹുധാരി 4
ബഹുമാരിണി 1
ബാഗേശ്രി 31
ബിന്ദുമാലിനി 2
ബിലഹരി 25
ബിഹാഗ് 25
ബേഗഡ 24
ബൗളി 13
ഭാട്ടിയാര്‍ 2
ഭീംപ്ലാസി 10
ഭൂപാളം 3
ഭൈരവി 8
മധ്യമാവതി 132
മനോലയം 1
മലയമാരുതം 21
മലഹരി 1
മല്ലികാവസന്തം 1
മാണ്ട് 23
മാനവതി 1
മായാമാളവഗൗള 35
മായാശ്രീ 1
മാൽഗുഞ്ചി 1
മിയാൻ‌മൽഹർ 5
മിശ്രശിവരഞ്ജിനി 5
മുഖാരി 10
മുൾതാനി 2
മേഘമല്‍ഹാര്‍ 2
മേഘ് 1
മോഹനം 271
യദുകുലകാംബോജി 9
യമുനകല്യാണി 63
യാഗിനി 1
രഘുപ്രിയ 1
രഞ്ജിനി 10
രതിപതിപ്രിയ 2
രവിചന്ദ്രിക 1
രസികപ്രിയ 2
രസികരഞ്ജിനി 3
രാഗവർദ്ധിനി 1
രീതിഗൗള 24
രുഗ്മാംബരി 2
രേവഗുപ്തി 6
രേവതി 17
ലതാംഗി 2
ലളിത 2
ലവംഗി 2
വകുളാഭരണം 21
വനസ്പതി 2
വന്ദനാധാരിണി 1
വരാളി 1
വലചി 29
വസന്ത 18
വസന്തഭൈരവി 1
വാചസ്പതി 2
വാസന്തി 8
വിജയനാഗരി 3
വിജയശ്രീ 2
വിഭാവരി 1
വീണാധരി 1
വീണാവാദിനി 1
വൃന്ദാവനസാരംഗ 56
ശങ്കരാഭരണം 65
ശഹാന 17
ശാമ 26
ശിവരഞ്ജിനി 74
ശുദ്ധധന്യാസി 85
ശുദ്ധസാരംഗ് 3
ശുദ്ധസാവേരി 39
ശുദ്ധഹിന്ദോളം 1
ശുഭപന്തുവരാളി 36
ശ്യാംകല്യാൺ 1
ശ്രീ 35
ശ്രീരഞ്ജിനി 18
ശ്രോതസ്വിനി 2
ഷണ്മുഖപ്രിയ 47
സരസാംഗി 13
സരസ്വതി 10
സരസ്വതിമനോഹരി 1
സല്ലാപം 2
സാമന്തമലഹരി 4
സാരംഗ 14
സാരമതി 11
സാളഗഭൈരവി 2
സാവിത്രി 4
സാവേരി 5
സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം 11
സിന്ധുഭൈരവി 134
സുമനേശരഞ്ജിനി 9
സുരുട്ടി 8
സുവർണാംഗി 1
സൂര്യകോൺസ് 1
സൗരാഷ്ട്രം 2
ഹംസധ്വനി 61
ഹംസനാദം 18
ഹംസവിനോദിനി 2
ഹംസാനന്ദി 18
ഹമീർകല്യാണി 15
ഹരികാംബോജി 56
ഹിന്ദോളം 73
ഹുസേനി 5
ഹേമവതി 6