രാഗങ്ങൾ

163 രാഗങ്ങളിലായി
2,163 ഗാനങ്ങൾ
രാഗംsort descending ഗാനങ്ങൾ
അഠാണ 6
അമൃതവർഷിണി 12
ആനന്ദഭൈരവി 43
ആനന്ദാംബരി 1
ആന്ദോളിക 3
ആഭേരി 56
ആഭോഗി 12
ആരഭി 30
ആഹരി 4
ഋഷഭപ്രിയ 1
ഐരാവതി 1
ഓംകാരഘോഷിണി 1
കദനകുതൂഹലം 1
കനകാംഗി 1
കമാസ് 9
കര്‍ണ്ണാടകകമാസ് 1
കല്യാണവസന്തം 13
കല്യാണി 86
കാംബോജി 27
കാനഡ 25
കാപി 63
കീരവാണി 34
കുന്തളവരാളി 4
കുറിഞ്ഞി 1
കേദാരം 2
കേദാരഗൗള 2
കേദാർ 2
കർണരഞ്ജിനി 2
കർണ്ണാടകശുദ്ധസാവേരി 1
ഖരഹരപ്രിയ 43
ഗംഭീരനാട്ട 1
ഗൗരിമനോഹരി 20
ഗൗള 2
ചക്രവാകം 39
ചന്ദ്രകോണ്‍സ് 3
ചലനാട്ട 1
ചാരുകേശി 35
ചെഞ്ചുരുട്ടി 4
ജഗന്മോഹിനി 1
ജനരഞ്ജിനി 1
ജനസമ്മോദിനി 3
ജയന്തശ്രീ 3
ജലധർകേദാർ 1
ജോഗ് 35
ജോൺപുരി 2
ജ്യോതിസ്വരൂപിണി 1
താണ്ഡവപ്രിയ 1
തിലംഗ് 5
തോടി 7
ത്രിവേണി 2
ദേവഗാന്ധാരി 7
ദേശാക്ഷി 1
ദേശ് 34
ദ്വിജാവന്തി 6
ദർബാരികാനഡ 56
ദർബാർ 1
ധനാശ്രീ 1
ധന്യാസി 4
ധർമ്മവതി 9
നഠഭൈരവി 7
നളിനകാന്തി 1
നവരസകന്നട 3
നാഗഗാന്ധാരി 1
നാഗനന്ദിനി 1
നാഗസ്വരാവലി 1
നാട്ട 17
നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി 14
നാഥനാമക്രിയ 3
നാരായണി 1
നാസികാഭൂഷണി 1
നീലാംബരി 17
പന്തുവരാളി 24
പഹാഡി 8
പീലു 19
പുന്നാഗവരാളി 7
പുഷ്പലതിക 2
പൂര്‍വികല്യാണി 3
പൂർണ്ണചന്ദ്രിക 1
ബഹുധാരി 3
ബാഗേശ്രി 17
ബിന്ദുമാലിനി 1
ബിലഹരി 15
ബിഹാഗ് 9
ബേഗഡ 15
ബൗളി 9
ഭാട്ടിയാര്‍ 2
ഭീംപ്ലാസി 7
ഭൂപാളം 3
ഭൈരവി 7
മധ്യമാവതി 92
മനോലയം 1
മലയമാരുതം 17
മലഹരി 1
മല്ലികാവസന്തം 1
മാണ്ട് 10
മായാമാളവഗൗള 16
മിയാൻ‌മൽഹർ 4
മിശ്രശിവരഞ്ജിനി 2
മുഖാരി 4
മേഘമല്‍ഹാര്‍ 1
മേഘ് 1
മോഹനം 200
യദുകുലകാംബോജി 6
യമുനകല്യാണി 28
യാഗിനി 1
രഞ്ജിനി 7
രവിചന്ദ്രിക 1
രസികപ്രിയ 1
രസികരഞ്ജിനി 2
രീതിഗൗള 16
രുഗ്മാംബരി 2
രേവഗുപ്തി 4
രേവതി 16
ലതാംഗി 2
ലളിത 1
ലവംഗി 2
വകുളാഭരണം 4
വലചി 22
വസന്ത 11
വസന്തഭൈരവി 1
വാസന്തി 7
വിജയനാഗരി 3
വിജയശ്രീ 1
വിഭാവരി 1
വീണാധരി 1
വീണാവാദിനി 1
വൃന്ദാവനസാരംഗ 32
ശങ്കരാഭരണം 41
ശഹാന 13
ശാമ 19
ശിവരഞ്ജിനി 46
ശുദ്ധധന്യാസി 56
ശുദ്ധസാരംഗ് 2
ശുദ്ധസാവേരി 29
ശുഭപന്തുവരാളി 28
ശ്രീ 23
ശ്രീരഞ്ജിനി 15
ശ്രോതസ്വിനി 1
ഷണ്മുഖപ്രിയ 36
സരസാംഗി 9
സരസ്വതി 8
സരസ്വതിമനോഹരി 1
സല്ലാപം 2
സാമന്തമലഹരി 3
സാരംഗ 10
സാരമതി 10
സാളഗഭൈരവി 1
സാവിത്രി 4
സാവേരി 2
സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം 7
സിന്ധുഭൈരവി 83
സുമനേശരഞ്ജിനി 2
സുരുട്ടി 8
സൂര്യകോൺസ് 1
സൗരാഷ്ട്രം 1
ഹംസധ്വനി 48
ഹംസനാദം 13
ഹംസാനന്ദി 12
ഹമീർകല്യാണി 9
ഹരികാംബോജി 36
ഹിന്ദോളം 59
ഹുസേനി 1
ഹേമവതി 4