രാഗങ്ങൾ

186 രാഗങ്ങളിലായി
2,946 ഗാനങ്ങൾ
രാഗംsort descending ഗാനങ്ങൾ
അഠാണ 8
അമൃതവർഷിണി 16
ആനന്ദഭൈരവി 61
ആനന്ദാംബരി 1
ആന്ദോളിക 3
ആഭേരി 88
ആഭോഗി 18
ആരഭി 42
ആഹരി 7
ഋഷഭപ്രിയ 1
ഋഷിവാണി 2
ഐരാവതി 1
ഓംകാരഘോഷിണി 1
കദനകുതൂഹലം 2
കനകാംഗി 3
കമാസ് 12
കര്‍ണ്ണാടകകമാസ് 1
കല്യാണവസന്തം 19
കല്യാണി 112
കാംബോജി 34
കാനഡ 27
കാപി 85
കീരവാണി 42
കുന്തളവരാളി 4
കുറിഞ്ഞി 2
കേദാരം 3
കേദാരഗൗള 3
കേദാർ-ഹിന്ദുസ്ഥാനി 5
കർണരഞ്ജിനി 2
കർണ്ണാടകശുദ്ധസാവേരി 2
ഖമാജ്-ഹിന്ദുസ്ഥാനി 2
ഖരഹരപ്രിയ 64
ഗംഭീരനാട്ട 2
ഗോപികാതിലകം 1
ഗോരഖ്കല്യാൺ 1
ഗൗരിമനോഹരി 26
ഗൗള 2
ചക്രവാകം 52
ചന്ദ്രകോണ്‍സ് 8
ചലനാട്ട 3
ചാരുകേശി 45
ചിത്രാംബരി 1
ചെഞ്ചുരുട്ടി 11
ജഗന്മോഹിനി 1
ജനരഞ്ജിനി 1
ജനസമ്മോദിനി 3
ജപനീയ 1
ജയന്തശ്രീ 4
ജലധർകേദാർ 1
ജോഗ് 38
ജോൺപുരി 4
ജ്യോതിസ്വരൂപിണി 1
താണ്ഡവപ്രിയ 1
തിലംഗ് 13
തോടി 9
ത്രിവേണി 2
ദേവഗാന്ധാരി 9
ദേശാക്ഷി 1
ദേശ് 39
ദ്വിജാവന്തി 8
ദർബാരികാനഡ 78
ദർബാർ 2
ധനാശ്രീ 1
ധന്യാസി 5
ധേനുക 1
ധർമ്മവതി 18
നഠഭൈരവി 15
നളിനകാന്തി 1
നവരസകന്നട 4
നാഗഗാന്ധാരി 1
നാഗനന്ദിനി 1
നാഗസ്വരാവലി 1
നാട്ട 17
നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി 20
നാഥനാമക്രിയ 4
നാസികാഭൂഷണി 1
നീലാംബരി 18
നർത്തകി 2
പന്തുവരാളി 30
പഹാഡി 31
പീലു 40
പുന്നാഗവരാളി 10
പുഷ്പലതിക 3
പൂര്‍വികല്യാണി 3
പൂർണ്ണചന്ദ്രിക 2
പൂർവികാംബോജി 1
പൊന്നി 1
ബസന്ത്ബഹാർ 1
ബഹുധാരി 3
ബാഗേശ്രി 25
ബിന്ദുമാലിനി 2
ബിലഹരി 23
ബിഹാഗ് 19
ബേഗഡ 22
ബൗളി 12
ഭാട്ടിയാര്‍ 2
ഭീംപ്ലാസി 10
ഭൂപാളം 3
ഭൈരവി 8
മധ്യമാവതി 113
മനോലയം 1
മലയമാരുതം 19
മലഹരി 1
മല്ലികാവസന്തം 1
മാണ്ട് 18
മാനവതി 1
മായാമാളവഗൗള 27
മായാശ്രീ 1
മാൽഗുഞ്ചി 1
മിയാൻ‌മൽഹർ 5
മിശ്രശിവരഞ്ജിനി 5
മുഖാരി 5
മുൾതാനി 2
മേഘമല്‍ഹാര്‍ 1
മേഘ് 1
മോഹനം 243
യദുകുലകാംബോജി 9
യമുനകല്യാണി 58
യാഗിനി 1
രഘുപ്രിയ 1
രഞ്ജിനി 9
രതിപതിപ്രിയ 2
രവിചന്ദ്രിക 1
രസികപ്രിയ 2
രസികരഞ്ജിനി 3
രീതിഗൗള 20
രുഗ്മാംബരി 2
രേവഗുപ്തി 5
രേവതി 16
ലതാംഗി 2
ലളിത 1
ലവംഗി 2
വകുളാഭരണം 13
വനസ്പതി 2
വന്ദനാധാരിണി 1
വലചി 27
വസന്ത 15
വസന്തഭൈരവി 1
വാചസ്പതി 2
വാസന്തി 7
വിജയനാഗരി 3
വിജയശ്രീ 2
വിഭാവരി 1
വീണാധരി 1
വീണാവാദിനി 1
വൃന്ദാവനസാരംഗ 50
ശങ്കരാഭരണം 59
ശഹാന 15
ശാമ 23
ശിവരഞ്ജിനി 66
ശുദ്ധധന്യാസി 79
ശുദ്ധസാരംഗ് 2
ശുദ്ധസാവേരി 36
ശുദ്ധഹിന്ദോളം 1
ശുഭപന്തുവരാളി 34
ശ്യാംകല്യാൺ 1
ശ്രീ 30
ശ്രീരഞ്ജിനി 18
ശ്രോതസ്വിനി 2
ഷണ്മുഖപ്രിയ 45
സരസാംഗി 11
സരസ്വതി 9
സരസ്വതിമനോഹരി 1
സല്ലാപം 2
സാമന്തമലഹരി 3
സാരംഗ 13
സാരമതി 11
സാളഗഭൈരവി 2
സാവിത്രി 4
സാവേരി 4
സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം 10
സിന്ധുഭൈരവി 117
സുമനേശരഞ്ജിനി 7
സുരുട്ടി 8
സുവർണാംഗി 1
സൂര്യകോൺസ് 1
സൗരാഷ്ട്രം 2
ഹംസധ്വനി 54
ഹംസനാദം 16
ഹംസവിനോദിനി 2
ഹംസാനന്ദി 17
ഹമീർകല്യാണി 13
ഹരികാംബോജി 47
ഹിന്ദോളം 66
ഹുസേനി 2
ഹേമവതി 4