രാഗങ്ങൾ

182 രാഗങ്ങളിലായി
2,564 ഗാനങ്ങൾ
രാഗംsort descending ഗാനങ്ങൾ
അഠാണ 7
അമൃതവർഷിണി 16
ആനന്ദഭൈരവി 48
ആനന്ദാംബരി 1
ആന്ദോളിക 3
ആഭേരി 74
ആഭോഗി 16
ആരഭി 35
ആഹരി 5
ഋഷഭപ്രിയ 1
ഋഷിവാണി 2
ഐരാവതി 1
ഓംകാരഘോഷിണി 1
കദനകുതൂഹലം 2
കനകാംഗി 2
കമാസ് 11
കര്‍ണ്ണാടകകമാസ് 1
കല്യാണവസന്തം 16
കല്യാണി 103
കാംബോജി 32
കാനഡ 27
കാപി 77
കീരവാണി 35
കുന്തളവരാളി 4
കുറിഞ്ഞി 2
കേദാരം 2
കേദാരഗൗള 3
കേദാർ 3
കർണരഞ്ജിനി 2
കർണ്ണാടകശുദ്ധസാവേരി 1
ഖമാജ്-ഹിന്ദുസ്ഥാനി 1
ഖരഹരപ്രിയ 54
ഗംഭീരനാട്ട 1
ഗോപികാതിലകം 1
ഗോരഖ്കല്യാൺ 1
ഗൗരിമനോഹരി 22
ഗൗള 2
ചക്രവാകം 45
ചന്ദ്രകോണ്‍സ് 7
ചലനാട്ട 3
ചാരുകേശി 42
ചിത്രാംബരി 1
ചെഞ്ചുരുട്ടി 10
ജഗന്മോഹിനി 1
ജനരഞ്ജിനി 1
ജനസമ്മോദിനി 3
ജപനീയ 1
ജയന്തശ്രീ 4
ജലധർകേദാർ 1
ജോഗ് 36
ജോൺപുരി 4
ജ്യോതിസ്വരൂപിണി 1
താണ്ഡവപ്രിയ 1
തിലംഗ് 6
തോടി 8
ത്രിവേണി 2
ദേവഗാന്ധാരി 7
ദേശാക്ഷി 1
ദേശ് 37
ദ്വിജാവന്തി 8
ദർബാരികാനഡ 67
ദർബാർ 2
ധനാശ്രീ 1
ധന്യാസി 4
ധർമ്മവതി 11
നഠഭൈരവി 8
നളിനകാന്തി 1
നവരസകന്നട 3
നാഗഗാന്ധാരി 1
നാഗനന്ദിനി 1
നാഗസ്വരാവലി 1
നാട്ട 18
നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി 18
നാഥനാമക്രിയ 4
നാസികാഭൂഷണി 1
നീലാംബരി 17
നർത്തകി 2
പന്തുവരാളി 27
പഹാഡി 17
പീലു 34
പുന്നാഗവരാളി 8
പുഷ്പലതിക 2
പൂര്‍വികല്യാണി 3
പൂർണ്ണചന്ദ്രിക 1
പൂർവികാംബോജി 1
പൊന്നി 1
ബസന്ത്ബഹാർ 1
ബഹുധാരി 3
ബാഗേശ്രി 20
ബിന്ദുമാലിനി 2
ബിലഹരി 18
ബിഹാഗ് 14
ബേഗഡ 20
ബൗളി 10
ഭാട്ടിയാര്‍ 2
ഭീംപ്ലാസി 9
ഭൂപാളം 3
ഭൈരവി 8
മധ്യമാവതി 101
മനോലയം 1
മലയമാരുതം 19
മലഹരി 1
മല്ലികാവസന്തം 1
മാണ്ട് 15
മായാമാളവഗൗള 20
മാൽഗുഞ്ചി 1
മിയാൻ‌മൽഹർ 5
മിശ്രശിവരഞ്ജിനി 4
മുഖാരി 4
മുൾതാനി 2
മേഘമല്‍ഹാര്‍ 1
മേഘ് 1
മോഹനം 222
യദുകുലകാംബോജി 8
യമുനകല്യാണി 37
യാഗിനി 1
രഞ്ജിനി 7
രതിപതിപ്രിയ 2
രവിചന്ദ്രിക 1
രസികപ്രിയ 2
രസികരഞ്ജിനി 2
രീതിഗൗള 17
രുഗ്മാംബരി 2
രേവഗുപ്തി 4
രേവതി 16
ലതാംഗി 2
ലളിത 1
ലവംഗി 2
വകുളാഭരണം 9
വനസ്പതി 2
വന്ദനാധാരിണി 1
വലചി 25
വസന്ത 13
വസന്തഭൈരവി 1
വാചസ്പതി 2
വാസന്തി 7
വിജയനാഗരി 3
വിജയശ്രീ 2
വിഭാവരി 1
വീണാധരി 1
വീണാവാദിനി 1
വൃന്ദാവനസാരംഗ 42
ശങ്കരാഭരണം 47
ശഹാന 15
ശാമ 21
ശിവരഞ്ജിനി 61
ശുദ്ധധന്യാസി 65
ശുദ്ധസാരംഗ് 2
ശുദ്ധസാവേരി 32
ശുദ്ധഹിന്ദോളം 1
ശുഭപന്തുവരാളി 31
ശ്യാംകല്യാൺ 1
ശ്രീ 28
ശ്രീരഞ്ജിനി 14
ശ്രോതസ്വിനി 2
ഷണ്മുഖപ്രിയ 41
സരസാംഗി 9
സരസ്വതി 8
സരസ്വതിമനോഹരി 1
സല്ലാപം 2
സാമന്തമലഹരി 3
സാരംഗ 11
സാരമതി 10
സാളഗഭൈരവി 2
സാവിത്രി 4
സാവേരി 2
സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം 8
സിന്ധുഭൈരവി 100
സുമനേശരഞ്ജിനി 6
സുരുട്ടി 8
സുവർണാംഗി 1
സൂര്യകോൺസ് 1
സൗരാഷ്ട്രം 1
ഹംസധ്വനി 51
ഹംസനാദം 15
ഹംസവിനോദിനി 2
ഹംസാനന്ദി 15
ഹമീർകല്യാണി 11
ഹരികാംബോജി 45
ഹിന്ദോളം 61
ഹുസേനി 1
ഹേമവതി 4