രാഗങ്ങൾ

184 രാഗങ്ങളിലായി
2,735 ഗാനങ്ങൾ
രാഗംsort descending ഗാനങ്ങൾ
അഠാണ 7
അമൃതവർഷിണി 16
ആനന്ദഭൈരവി 56
ആനന്ദാംബരി 1
ആന്ദോളിക 3
ആഭേരി 82
ആഭോഗി 17
ആരഭി 37
ആഹരി 5
ഋഷഭപ്രിയ 1
ഋഷിവാണി 2
ഐരാവതി 1
ഓംകാരഘോഷിണി 1
കദനകുതൂഹലം 2
കനകാംഗി 2
കമാസ് 11
കര്‍ണ്ണാടകകമാസ് 1
കല്യാണവസന്തം 16
കല്യാണി 105
കാംബോജി 32
കാനഡ 27
കാപി 79
കീരവാണി 35
കുന്തളവരാളി 4
കുറിഞ്ഞി 2
കേദാരം 3
കേദാരഗൗള 3
കേദാർ-ഹിന്ദുസ്ഥാനി 5
കർണരഞ്ജിനി 2
കർണ്ണാടകശുദ്ധസാവേരി 1
ഖമാജ്-ഹിന്ദുസ്ഥാനി 2
ഖരഹരപ്രിയ 58
ഗംഭീരനാട്ട 1
ഗോപികാതിലകം 1
ഗോരഖ്കല്യാൺ 1
ഗൗരിമനോഹരി 25
ഗൗള 2
ചക്രവാകം 44
ചന്ദ്രകോണ്‍സ് 8
ചലനാട്ട 3
ചാരുകേശി 43
ചിത്രാംബരി 1
ചെഞ്ചുരുട്ടി 10
ജഗന്മോഹിനി 1
ജനരഞ്ജിനി 1
ജനസമ്മോദിനി 3
ജപനീയ 1
ജയന്തശ്രീ 4
ജലധർകേദാർ 1
ജോഗ് 37
ജോൺപുരി 4
ജ്യോതിസ്വരൂപിണി 1
താണ്ഡവപ്രിയ 1
തിലംഗ് 11
തോടി 8
ത്രിവേണി 2
ദേവഗാന്ധാരി 8
ദേശാക്ഷി 1
ദേശ് 38
ദ്വിജാവന്തി 8
ദർബാരികാനഡ 72
ദർബാർ 2
ധനാശ്രീ 1
ധന്യാസി 4
ധർമ്മവതി 15
നഠഭൈരവി 12
നളിനകാന്തി 1
നവരസകന്നട 4
നാഗഗാന്ധാരി 1
നാഗനന്ദിനി 1
നാഗസ്വരാവലി 1
നാട്ട 17
നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി 18
നാഥനാമക്രിയ 4
നാസികാഭൂഷണി 1
നീലാംബരി 18
നർത്തകി 2
പന്തുവരാളി 29
പഹാഡി 25
പീലു 39
പുന്നാഗവരാളി 8
പുഷ്പലതിക 2
പൂര്‍വികല്യാണി 3
പൂർണ്ണചന്ദ്രിക 1
പൂർവികാംബോജി 1
പൊന്നി 1
ബസന്ത്ബഹാർ 1
ബഹുധാരി 3
ബാഗേശ്രി 20
ബിന്ദുമാലിനി 2
ബിലഹരി 20
ബിഹാഗ് 15
ബേഗഡ 20
ബൗളി 11
ഭാട്ടിയാര്‍ 2
ഭീംപ്ലാസി 10
ഭൂപാളം 3
ഭൈരവി 8
മധ്യമാവതി 111
മനോലയം 1
മലയമാരുതം 19
മലഹരി 1
മല്ലികാവസന്തം 1
മാണ്ട് 17
മായാമാളവഗൗള 25
മായാശ്രീ 1
മാൽഗുഞ്ചി 1
മിയാൻ‌മൽഹർ 5
മിശ്രശിവരഞ്ജിനി 4
മുഖാരി 4
മുൾതാനി 2
മേഘമല്‍ഹാര്‍ 1
മേഘ് 1
മോഹനം 230
യദുകുലകാംബോജി 8
യമുനകല്യാണി 50
യാഗിനി 1
രഘുപ്രിയ 1
രഞ്ജിനി 7
രതിപതിപ്രിയ 2
രവിചന്ദ്രിക 1
രസികപ്രിയ 2
രസികരഞ്ജിനി 2
രീതിഗൗള 18
രുഗ്മാംബരി 2
രേവഗുപ്തി 4
രേവതി 16
ലതാംഗി 2
ലളിത 1
ലവംഗി 2
വകുളാഭരണം 11
വനസ്പതി 2
വന്ദനാധാരിണി 1
വലചി 26
വസന്ത 14
വസന്തഭൈരവി 1
വാചസ്പതി 2
വാസന്തി 7
വിജയനാഗരി 3
വിജയശ്രീ 2
വിഭാവരി 1
വീണാധരി 1
വീണാവാദിനി 1
വൃന്ദാവനസാരംഗ 46
ശങ്കരാഭരണം 53
ശഹാന 15
ശാമ 22
ശിവരഞ്ജിനി 63
ശുദ്ധധന്യാസി 75
ശുദ്ധസാരംഗ് 2
ശുദ്ധസാവേരി 32
ശുദ്ധഹിന്ദോളം 1
ശുഭപന്തുവരാളി 32
ശ്യാംകല്യാൺ 1
ശ്രീ 29
ശ്രീരഞ്ജിനി 18
ശ്രോതസ്വിനി 2
ഷണ്മുഖപ്രിയ 43
സരസാംഗി 10
സരസ്വതി 8
സരസ്വതിമനോഹരി 1
സല്ലാപം 2
സാമന്തമലഹരി 3
സാരംഗ 12
സാരമതി 11
സാളഗഭൈരവി 2
സാവിത്രി 4
സാവേരി 3
സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം 9
സിന്ധുഭൈരവി 106
സുമനേശരഞ്ജിനി 7
സുരുട്ടി 8
സുവർണാംഗി 1
സൂര്യകോൺസ് 1
സൗരാഷ്ട്രം 2
ഹംസധ്വനി 51
ഹംസനാദം 15
ഹംസവിനോദിനി 2
ഹംസാനന്ദി 16
ഹമീർകല്യാണി 12
ഹരികാംബോജി 46
ഹിന്ദോളം 62
ഹുസേനി 1
ഹേമവതി 4