രാഗങ്ങൾ

150 രാഗങ്ങളിലായി
1,834 ഗാനങ്ങൾ
രാഗംsort descending ഗാനങ്ങൾ
അഠാണ 5
അമൃതവർഷിണി 11
ആനന്ദഭൈരവി 36
ആനന്ദാംബരി 1
ആന്ദോളിക 2
ആഭേരി 44
ആഭോഗി 10
ആരഭി 22
ആഹരി 4
ഋഷഭപ്രിയ 1
ഓംകാരഘോഷിണി 1
കദനകുതൂഹലം 1
കനകാംഗി 1
കമാസ് 9
കര്‍ണ്ണാടകകമാസ് 1
കല്യാണവസന്തം 13
കല്യാണി 71
കാംബോജി 23
കാനഡ 24
കാപി 51
കീരവാണി 26
കുന്തളവരാളി 4
കുറിഞ്ഞി 1
കേദാരം 2
കേദാരഗൗള 1
കേദാർ 2
കർണരഞ്ജിനി 2
കർണ്ണാടകശുദ്ധസാവേരി 1
ഖരഹരപ്രിയ 36
ഗംഭീരനാട്ട 1
ഗൗരിമനോഹരി 17
ഗൗള 2
ചക്രവാകം 32
ചന്ദ്രകോണ്‍സ് 1
ചാരുകേശി 33
ചെഞ്ചുരുട്ടി 4
ജഗന്മോഹിനി 1
ജനരഞ്ജിനി 1
ജനസമ്മോദിനി 3
ജയന്തശ്രീ 2
ജലധർകേദാർ 1
ജോഗ് 29
ജോൺപുരി 1
ജ്യോതിസ്വരൂപിണി 1
താണ്ഡവപ്രിയ 1
തിലംഗ് 3
തോടി 7
ദേവഗാന്ധാരി 5
ദേശാക്ഷി 1
ദേശ് 29
ദ്വിജാവന്തി 6
ദർബാരികാനഡ 44
ദർബാർ 1
ധന്യാസി 4
ധർമ്മവതി 7
നഠഭൈരവി 4
നളിനകാന്തി 1
നവരസകന്നട 2
നാഗഗാന്ധാരി 1
നാഗനന്ദിനി 1
നാഗസ്വരാവലി 1
നാട്ട 15
നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി 12
നാഥനാമക്രിയ 2
നാരായണി 1
നീലാംബരി 16
പന്തുവരാളി 18
പീലു 14
പുന്നാഗവരാളി 7
പുഷ്പലതിക 2
പൂര്‍വികല്യാണി 3
പൂർണ്ണചന്ദ്രിക 1
ബഹുധാരി 2
ബാഗേശ്രി 17
ബിന്ദുമാലിനി 1
ബിലഹരി 13
ബിഹാഗ് 8
ബേഗഡ 14
ബൗളി 6
ഭീം പ്ലാസി 7
ഭൂപാളം 3
ഭൈരവി 6
മധ്യമാവതി 76
മലയമാരുതം 16
മലഹരി 1
മല്ലികാവസന്തം 1
മാണ്ട് 9
മായാമാളവഗൗള 15
മിയാൻ‌മൽഹർ 4
മിശ്രശിവരഞ്ജിനി 2
മുഖാരി 2
മേഘമല്‍ഹാര്‍ 1
മേഘ് 1
മോഹനം 195
യദുകുലകാംബോജി 3
യമുനകല്യാണി 17
യാഗിനി 1
രഞ്ജിനി 6
രവിചന്ദ്രിക 1
രസികപ്രിയ 1
രസികരഞ്ജിനി 2
രീതിഗൗള 14
രുഗ്മാംബരി 2
രേവഗുപ്തി 3
രേവതി 14
ലതാംഗി 2
ലളിത 1
ലവംഗി 1
വകുളാഭരണം 3
വലചി 19
വസന്ത 10
വസന്തഭൈരവി 1
വാസന്തി 5
വിജയനാഗരി 2
വിഭാവരി 1
വീണാധരി 1
വീണാവാദിനി 1
വൃന്ദാവനസാരംഗ 19
ശങ്കരാഭരണം 40
ശഹാന 11
ശാമ 16
ശിവരഞ്ജിനി 39
ശുദ്ധധന്യാസി 52
ശുദ്ധസാവേരി 28
ശുഭപന്തുവരാളി 24
ശ്രീ 21
ശ്രീരഞ്ജിനി 13
ഷണ്മുഖപ്രിയ 33
സരസാംഗി 8
സരസ്വതി 9
സരസ്വതിമനോഹരി 1
സല്ലാപം 1
സാരംഗ 8
സാരമതി 10
സാവിത്രി 2
സാവേരി 2
സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം 7
സിന്ധുഭൈരവി 70
സുമനേശരഞ്ജിനി 2
സുരുട്ടി 8
സൂര്യകോൺസ് 1
സൗരാഷ്ട്രം 1
ഹംസധ്വനി 45
ഹംസനാദം 12
ഹംസാനന്ദി 11
ഹമീർകല്യാണി 9
ഹരികാംബോജി 28
ഹിന്ദോളം 51
ഹുസേനി 1
ഹേമവതി 3