രാഗങ്ങൾ

181 രാഗങ്ങളിലായി
2,500 ഗാനങ്ങൾ
രാഗം ഗാനങ്ങൾsort descending
നാഗനന്ദിനി 1
ജലധർകേദാർ 1
നാഗസ്വരാവലി 1
യാഗിനി 1
ഋഷഭപ്രിയ 1
വീണാവാദിനി 1
സൗരാഷ്ട്രം 1
മേഘ് 1
ജപനീയ 1
ജ്യോതിസ്വരൂപിണി 1
ഓംകാരഘോഷിണി 1
നാസികാഭൂഷണി 1
ശുദ്ധഹിന്ദോളം 1
പൊന്നി 1
ധനാശ്രീ 1
മലഹരി 1
മേഘമല്‍ഹാര്‍ 1
സൂര്യകോൺസ് 1
ഗോപികാതിലകം 1
താണ്ഡവപ്രിയ 1
ലളിത 1
ആനന്ദാംബരി 1
കര്‍ണ്ണാടകകമാസ് 1
ചിത്രാംബരി 1
വന്ദനാധാരിണി 1
വസന്തഭൈരവി 1
നാരായണി 1
ഐരാവതി 1
ഗംഭീരനാട്ട 1
ഹുസേനി 1
ജനരഞ്ജിനി 1
ദേശാക്ഷി 1
ഖമാജ്-ഹിന്ദുസ്ഥാനി 1
രവിചന്ദ്രിക 1
പൂർണ്ണചന്ദ്രിക 1
മാൽഗുഞ്ചി 1
നളിനകാന്തി 1
വിഭാവരി 1
നാഗഗാന്ധാരി 1
മനോലയം 1
കർണ്ണാടകശുദ്ധസാവേരി 1
സുവർണാംഗി 1
മല്ലികാവസന്തം 1
ബസന്ത്ബഹാർ 1
ശ്യാംകല്യാൺ 1
വിജയശ്രീ 1
വീണാധരി 1
ജഗന്മോഹിനി 1
സരസ്വതിമനോഹരി 1
കർണരഞ്ജിനി 2
നർത്തകി 2
ഭാട്ടിയാര്‍ 2
വനസ്പതി 2
പുഷ്പലതിക 2
ഹംസവിനോദിനി 2
രസികരഞ്ജിനി 2
വാചസ്പതി 2
സാളഗഭൈരവി 2
കുറിഞ്ഞി 2
ലതാംഗി 2
ലവംഗി 2
ബിന്ദുമാലിനി 2
ഗൗള 2
ഋഷിവാണി 2
ദർബാർ 2
ശുദ്ധസാരംഗ് 2
ത്രിവേണി 2
കനകാംഗി 2
രുഗ്മാംബരി 2
ശ്രോതസ്വിനി 2
കേദാരം 2
സല്ലാപം 2
മുൾതാനി 2
കദനകുതൂഹലം 2
സാവേരി 2
രസികപ്രിയ 2
രതിപതിപ്രിയ 2
ബഹുധാരി 3
സാമന്തമലഹരി 3
കേദാർ 3
ജയന്തശ്രീ 3
വിജയനാഗരി 3
നവരസകന്നട 3
ഭൂപാളം 3
ചലനാട്ട 3
കേദാരഗൗള 3
ആന്ദോളിക 3
പൂര്‍വികല്യാണി 3
ജനസമ്മോദിനി 3
മിശ്രശിവരഞ്ജിനി 3
കുന്തളവരാളി 4
സാവിത്രി 4
മുഖാരി 4
ധന്യാസി 4
ഹേമവതി 4
ജോൺപുരി 4
രേവഗുപ്തി 4
നാഥനാമക്രിയ 4
മിയാൻ‌മൽഹർ 5
ആഹരി 5
സുമനേശരഞ്ജിനി 6
തിലംഗ് 6
ചന്ദ്രകോണ്‍സ് 7
രഞ്ജിനി 7
അഠാണ 7
ഭൈരവി 7
യദുകുലകാംബോജി 7
ദേവഗാന്ധാരി 7
വാസന്തി 7
വകുളാഭരണം 8
പുന്നാഗവരാളി 8
ദ്വിജാവന്തി 8
സുരുട്ടി 8
തോടി 8
സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം 8
സരസ്വതി 8
നഠഭൈരവി 8
സരസാംഗി 9
ഭീംപ്ലാസി 9
സാരമതി 10
ബൗളി 10
ചെഞ്ചുരുട്ടി 10
ഹമീർകല്യാണി 11
കമാസ് 11
ധർമ്മവതി 11
സാരംഗ 11
പഹാഡി 12
ബിഹാഗ് 12
മാണ്ട് 13
വസന്ത 13
ആഭോഗി 14
ശ്രീരഞ്ജിനി 14
ഹംസാനന്ദി 15
ശഹാന 15
ഹംസനാദം 15
രേവതി 16
കല്യാണവസന്തം 16
അമൃതവർഷിണി 16
നീലാംബരി 17
രീതിഗൗള 17
നാട്ട 18
നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി 18
ബാഗേശ്രി 18
ബിലഹരി 18
മലയമാരുതം 19
മായാമാളവഗൗള 20
ബേഗഡ 20
ശാമ 21
ഗൗരിമനോഹരി 22
വലചി 25
പന്തുവരാളി 27
കാനഡ 27
ശ്രീ 28
പീലു 31
ശുഭപന്തുവരാളി 31
കാംബോജി 32
ശുദ്ധസാവേരി 32
കീരവാണി 35
ജോഗ് 35
ആരഭി 35
യമുനകല്യാണി 36
ദേശ് 37
ഹരികാംബോജി 41
ഷണ്മുഖപ്രിയ 41
ചാരുകേശി 41
വൃന്ദാവനസാരംഗ 41
ചക്രവാകം 44
ശങ്കരാഭരണം 46
ആനന്ദഭൈരവി 47
ഹംസധ്വനി 50
ഖരഹരപ്രിയ 53
ശിവരഞ്ജിനി 55
ഹിന്ദോളം 61
ശുദ്ധധന്യാസി 61
ദർബാരികാനഡ 66
ആഭേരി 71
കാപി 76
സിന്ധുഭൈരവി 93
മധ്യമാവതി 101
കല്യാണി 102
മോഹനം 217