രാഗങ്ങൾ

155 രാഗങ്ങളിലായി
1,931 ഗാനങ്ങൾ
രാഗം ഗാനങ്ങൾsort ascending
മോഹനം 198
മധ്യമാവതി 83
സിന്ധുഭൈരവി 76
കല്യാണി 74
ഹിന്ദോളം 54
കാപി 52
ശുദ്ധധന്യാസി 52
ദർബാരികാനഡ 48
ആഭേരി 45
ഹംസധ്വനി 45
ശിവരഞ്ജിനി 42
ശങ്കരാഭരണം 41
ആനന്ദഭൈരവി 38
ഖരഹരപ്രിയ 36
ഷണ്മുഖപ്രിയ 35
ചക്രവാകം 34
ചാരുകേശി 33
ജോഗ് 30
ദേശ് 30
ഹരികാംബോജി 29
കീരവാണി 28
ശുദ്ധസാവേരി 28
ശുഭപന്തുവരാളി 26
കാംബോജി 25
ആരഭി 23
കാനഡ 23
ശ്രീ 22
പന്തുവരാളി 21
വൃന്ദാവനസാരംഗ 19
യമുനകല്യാണി 18
ശാമ 18
വലചി 18
ഗൗരിമനോഹരി 18
നാട്ട 17
നീലാംബരി 17
ബാഗേശ്രി 17
പീലു 16
മലയമാരുതം 16
മായാമാളവഗൗള 15
ബേഗഡ 15
രേവതി 14
ബിലഹരി 14
രീതിഗൗള 14
കല്യാണവസന്തം 13
നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി 13
ശ്രീരഞ്ജിനി 13
ശഹാന 12
ഹംസനാദം 12
ഹംസാനന്ദി 11
ആഭോഗി 11
അമൃതവർഷിണി 11
സാരമതി 10
വസന്ത 10
മാണ്ട് 9
സരസാംഗി 9
ഹമീർകല്യാണി 9
കമാസ് 9
സാരംഗ 9
ബിഹാഗ് 8
ബൗളി 8
സുരുട്ടി 8
ഭൈരവി 7
പുന്നാഗവരാളി 7
തോടി 7
സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം 7
സരസ്വതി 7
ഭീംപ്ലാസി 7
ധർമ്മവതി 7
രഞ്ജിനി 6
അഠാണ 6
ദ്വിജാവന്തി 6
പഹാഡി 5
ദേവഗാന്ധാരി 5
വാസന്തി 5
കുന്തളവരാളി 4
തിലംഗ് 4
മിയാൻ‌മൽഹർ 4
ആഹരി 4
ധന്യാസി 4
ചെഞ്ചുരുട്ടി 4
നഠഭൈരവി 4
ചന്ദ്രകോണ്‍സ് 3
വകുളാഭരണം 3
മുഖാരി 3
യദുകുലകാംബോജി 3
വിജയനാഗരി 3
ഭൂപാളം 3
ഹേമവതി 3
ആന്ദോളിക 3
രേവഗുപ്തി 3
പൂര്‍വികല്യാണി 3
ജനസമ്മോദിനി 3
കർണരഞ്ജിനി 2
പുഷ്പലതിക 2
ബഹുധാരി 2
കേദാർ 2
രസികരഞ്ജിനി 2
സുമനേശരഞ്ജിനി 2
സാവിത്രി 2
ജയന്തശ്രീ 2
ലതാംഗി 2
ഗൗള 2
ത്രിവേണി 2
നവരസകന്നട 2
രുഗ്മാംബരി 2
കേദാരം 2
സല്ലാപം 2
സാവേരി 2
നാഥനാമക്രിയ 2
മിശ്രശിവരഞ്ജിനി 2
നാഗനന്ദിനി 1
ജലധർകേദാർ 1
നാഗസ്വരാവലി 1
യാഗിനി 1
ഋഷഭപ്രിയ 1
സൗരാഷ്ട്രം 1
വീണാവാദിനി 1
മേഘ് 1
ജ്യോതിസ്വരൂപിണി 1
ഓംകാരഘോഷിണി 1
നാസികാഭൂഷണി 1
കുറിഞ്ഞി 1
ലവംഗി 1
ബിന്ദുമാലിനി 1
മലഹരി 1
മേഘമല്‍ഹാര്‍ 1
സൂര്യകോൺസ് 1
ദർബാർ 1
താണ്ഡവപ്രിയ 1
ലളിത 1
ആനന്ദാംബരി 1
കര്‍ണ്ണാടകകമാസ് 1
കനകാംഗി 1
വസന്തഭൈരവി 1
നാരായണി 1
ഗംഭീരനാട്ട 1
ഹുസേനി 1
ജനരഞ്ജിനി 1
ദേശാക്ഷി 1
രവിചന്ദ്രിക 1
പൂർണ്ണചന്ദ്രിക 1
നളിനകാന്തി 1
നാഗഗാന്ധാരി 1
മനോലയം 1
വിഭാവരി 1
കർണ്ണാടകശുദ്ധസാവേരി 1
മല്ലികാവസന്തം 1
ചലനാട്ട 1
കേദാരഗൗള 1
ജോൺപുരി 1
കദനകുതൂഹലം 1
രസികപ്രിയ 1
ജഗന്മോഹിനി 1
വീണാധരി 1
സരസ്വതിമനോഹരി 1