രാഗങ്ങൾ

194 രാഗങ്ങളിലായി
3,320 ഗാനങ്ങൾ
രാഗം ഗാനങ്ങൾsort ascending
മോഹനം 269
സിന്ധുഭൈരവി 130
കല്യാണി 126
മധ്യമാവതി 125
കാപി 105
ദർബാരികാനഡ 102
ആഭേരി 100
ശുദ്ധധന്യാസി 84
ശിവരഞ്ജിനി 74
ഹിന്ദോളം 73
ആനന്ദഭൈരവി 71
ഖരഹരപ്രിയ 71
ശങ്കരാഭരണം 64
യമുനകല്യാണി 63
ഹംസധ്വനി 60
ഹരികാംബോജി 54
വൃന്ദാവനസാരംഗ 54
ചക്രവാകം 53
ചാരുകേശി 52
ജോഗ് 48
ഷണ്മുഖപ്രിയ 47
ആരഭി 47
കീരവാണി 45
പഹാഡി 41
പന്തുവരാളി 41
ദേശ് 40
കാംബോജി 39
പീലു 38
ശുദ്ധസാവേരി 38
ശുഭപന്തുവരാളി 36
ശ്രീ 35
മായാമാളവഗൗള 33
ബാഗേശ്രി 30
കാനഡ 30
ഗൗരിമനോഹരി 30
വലചി 29
ശാമ 26
നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി 25
നഠഭൈരവി 25
ബേഗഡ 24
ബിലഹരി 24
മാണ്ട് 23
ബിഹാഗ് 23
രീതിഗൗള 23
ധർമ്മവതി 21
ആഭോഗി 20
നീലാംബരി 20
മലയമാരുതം 20
കല്യാണവസന്തം 19
വകുളാഭരണം 19
നാട്ട 18
ഹംസനാദം 18
അമൃതവർഷിണി 18
ഹംസാനന്ദി 18
ശ്രീരഞ്ജിനി 18
വസന്ത 17
ശഹാന 17
രേവതി 17
തിലംഗ് 15
ഹമീർകല്യാണി 14
സാരംഗ 14
ബൗളി 13
കമാസ് 13
സരസാംഗി 12
ചെഞ്ചുരുട്ടി 12
പുന്നാഗവരാളി 12
സാരമതി 11
സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം 11
സരസ്വതി 10
രഞ്ജിനി 10
ഭീംപ്ലാസി 10
യദുകുലകാംബോജി 9
തോടി 9
ദേവഗാന്ധാരി 9
സുമനേശരഞ്ജിനി 8
ഭൈരവി 8
ദ്വിജാവന്തി 8
മുഖാരി 8
സുരുട്ടി 8
അഠാണ 8
വാസന്തി 8
ആഹരി 7
ചന്ദ്രകോണ്‍സ് 7
ഹേമവതി 6
രേവഗുപ്തി 6
മിയാൻ‌മൽഹർ 5
ധന്യാസി 5
നാഥനാമക്രിയ 5
കേദാരഗൗള 5
സാവേരി 5
കേദാർ-ഹിന്ദുസ്ഥാനി 5
മിശ്രശിവരഞ്ജിനി 5
ജോൺപുരി 5
കുന്തളവരാളി 4
ജയന്തശ്രീ 4
നവരസകന്നട 4
കുറിഞ്ഞി 4
ഹുസേനി 4
പൂര്‍വികല്യാണി 4
സാമന്തമലഹരി 4
സാവിത്രി 4
ബഹുധാരി 4
പുഷ്പലതിക 4
ശുദ്ധസാരംഗ് 3
വിജയനാഗരി 3
ഭൂപാളം 3
കനകാംഗി 3
ഗംഭീരനാട്ട 3
ജനസമ്മോദിനി 3
ചലനാട്ട 3
ആന്ദോളിക 3
കേദാരം 3
രസികരഞ്ജിനി 3
ദർബാർ 2
ത്രിവേണി 2
ബിന്ദുമാലിനി 2
ഗൗള 2
ഖമാജ്-ഹിന്ദുസ്ഥാനി 2
മേഘമല്‍ഹാര്‍ 2
പൂർണ്ണചന്ദ്രിക 2
ലളിത 2
ശ്രോതസ്വിനി 2
ലതാംഗി 2
കർണ്ണാടകശുദ്ധസാവേരി 2
മുൾതാനി 2
സല്ലാപം 2
രുഗ്മാംബരി 2
വിജയശ്രീ 2
ഭാട്ടിയാര്‍ 2
രതിപതിപ്രിയ 2
നർത്തകി 2
വനസ്പതി 2
ഹംസവിനോദിനി 2
രസികപ്രിയ 2
സാളഗഭൈരവി 2
വാചസ്പതി 2
കർണരഞ്ജിനി 2
കദനകുതൂഹലം 2
ലവംഗി 2
സൗരാഷ്ട്രം 2
ഋഷിവാണി 2
ജ്യോതിസ്വരൂപിണി 1
ഗോപികാതിലകം 1
ഗുർജരിതോടി 1
ഓംകാരഘോഷിണി 1
ചിത്രാംബരി 1
വന്ദനാധാരിണി 1
വരാളി 1
ഐരാവതി 1
മായാശ്രീ 1
മലഹരി 1
ദേശാക്ഷി 1
താണ്ഡവപ്രിയ 1
മാൽഗുഞ്ചി 1
ബഹുമാരിണി 1
മനോലയം 1
പൂർവികാംബോജി 1
കര്‍ണ്ണാടകകമാസ് 1
സുവർണാംഗി 1
കലാവതി 1
വസന്തഭൈരവി 1
ബസന്ത്ബഹാർ 1
മാനവതി 1
രവിചന്ദ്രിക 1
ജനരഞ്ജിനി 1
ശ്യാംകല്യാൺ 1
നിരോഷ്ഠ 1
നളിനകാന്തി 1
ആനന്ദാംബരി 1
ഗോരഖ്കല്യാൺ 1
വിഭാവരി 1
നാഗഗാന്ധാരി 1
മല്ലികാവസന്തം 1
നാഗനന്ദിനി 1
ധേനുക 1
നാഗസ്വരാവലി 1
യാഗിനി 1
രാഗവർദ്ധിനി 1
വീണാധരി 1
ജഗന്മോഹിനി 1
സരസ്വതിമനോഹരി 1
ജലധർകേദാർ 1
ജപനീയ 1
ഗുഞ്ചികാനഡ 1
നാസികാഭൂഷണി 1
ശുദ്ധഹിന്ദോളം 1
പൊന്നി 1
തിലക്-കാമോദ് 1
ഋഷഭപ്രിയ 1
ധനാശ്രീ 1
രഘുപ്രിയ 1
വീണാവാദിനി 1
മേഘ് 1
സൂര്യകോൺസ് 1