രാഗങ്ങൾ

186 രാഗങ്ങളിലായി
2,854 ഗാനങ്ങൾ
രാഗം ഗാനങ്ങൾsort ascending
മോഹനം 240
മധ്യമാവതി 114
സിന്ധുഭൈരവി 111
കല്യാണി 108
ആഭേരി 84
കാപി 83
ദർബാരികാനഡ 77
ശുദ്ധധന്യാസി 77
ശിവരഞ്ജിനി 65
ഹിന്ദോളം 64
ഖരഹരപ്രിയ 63
ആനന്ദഭൈരവി 59
ശങ്കരാഭരണം 57
യമുനകല്യാണി 53
ഹംസധ്വനി 53
ചക്രവാകം 49
ഹരികാംബോജി 47
വൃന്ദാവനസാരംഗ 47
ഷണ്മുഖപ്രിയ 44
ചാരുകേശി 43
ആരഭി 40
പീലു 39
ദേശ് 39
ജോഗ് 38
കീരവാണി 37
ശുദ്ധസാവേരി 33
ശുഭപന്തുവരാളി 32
കാംബോജി 32
ശ്രീ 30
പന്തുവരാളി 30
പഹാഡി 28
വലചി 27
കാനഡ 27
മായാമാളവഗൗള 26
ഗൗരിമനോഹരി 26
ബാഗേശ്രി 24
ശാമ 22
ബേഗഡ 22
ബിലഹരി 21
നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി 20
മലയമാരുതം 19
രീതിഗൗള 19
നീലാംബരി 18
ശ്രീരഞ്ജിനി 18
മാണ്ട് 17
ബിഹാഗ് 17
കല്യാണവസന്തം 17
നാട്ട 17
ആഭോഗി 17
ഹംസാനന്ദി 17
രേവതി 16
അമൃതവർഷിണി 16
ധർമ്മവതി 16
ശഹാന 15
വസന്ത 15
ഹംസനാദം 15
നഠഭൈരവി 15
സാരംഗ 13
തിലംഗ് 12
ബൗളി 12
ഹമീർകല്യാണി 12
കമാസ് 12
സാരമതി 11
സരസാംഗി 11
വകുളാഭരണം 11
ചെഞ്ചുരുട്ടി 10
ഭീംപ്ലാസി 10
പുന്നാഗവരാളി 10
യദുകുലകാംബോജി 9
സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം 9
സരസ്വതി 9
ഭൈരവി 8
ദ്വിജാവന്തി 8
തോടി 8
ദേവഗാന്ധാരി 8
സുരുട്ടി 8
ചന്ദ്രകോണ്‍സ് 8
രഞ്ജിനി 8
അഠാണ 8
സുമനേശരഞ്ജിനി 7
വാസന്തി 7
ആഹരി 6
മുഖാരി 5
മിയാൻ‌മൽഹർ 5
കേദാർ-ഹിന്ദുസ്ഥാനി 5
കുന്തളവരാളി 4
ജയന്തശ്രീ 4
നവരസകന്നട 4
ധന്യാസി 4
നാഥനാമക്രിയ 4
ഹേമവതി 4
രേവഗുപ്തി 4
സാവേരി 4
മിശ്രശിവരഞ്ജിനി 4
സാവിത്രി 4
ജോൺപുരി 4
വിജയനാഗരി 3
കനകാംഗി 3
ഭൂപാളം 3
ജനസമ്മോദിനി 3
ചലനാട്ട 3
കേദാരഗൗള 3
ആന്ദോളിക 3
പൂര്‍വികല്യാണി 3
സാമന്തമലഹരി 3
കേദാരം 3
രസികരഞ്ജിനി 3
ബഹുധാരി 3
ദർബാർ 2
ശുദ്ധസാരംഗ് 2
ത്രിവേണി 2
ബിന്ദുമാലിനി 2
ഗൗള 2
ഖമാജ്-ഹിന്ദുസ്ഥാനി 2
പൂർണ്ണചന്ദ്രിക 2
ശ്രോതസ്വിനി 2
കുറിഞ്ഞി 2
ലതാംഗി 2
ഗംഭീരനാട്ട 2
ഹുസേനി 2
മുൾതാനി 2
സല്ലാപം 2
രുഗ്മാംബരി 2
വിജയശ്രീ 2
ഭാട്ടിയാര്‍ 2
രതിപതിപ്രിയ 2
നർത്തകി 2
വനസ്പതി 2
ഹംസവിനോദിനി 2
രസികപ്രിയ 2
സാളഗഭൈരവി 2
വാചസ്പതി 2
കർണരഞ്ജിനി 2
കദനകുതൂഹലം 2
പുഷ്പലതിക 2
ലവംഗി 2
സൗരാഷ്ട്രം 2
ഋഷിവാണി 2
ഗോപികാതിലകം 1
ജ്യോതിസ്വരൂപിണി 1
ഓംകാരഘോഷിണി 1
ചിത്രാംബരി 1
വന്ദനാധാരിണി 1
ഐരാവതി 1
മലഹരി 1
മായാശ്രീ 1
മേഘമല്‍ഹാര്‍ 1
ദേശാക്ഷി 1
മാൽഗുഞ്ചി 1
താണ്ഡവപ്രിയ 1
ലളിത 1
കര്‍ണ്ണാടകകമാസ് 1
പൂർവികാംബോജി 1
മനോലയം 1
സുവർണാംഗി 1
കർണ്ണാടകശുദ്ധസാവേരി 1
വസന്തഭൈരവി 1
ബസന്ത്ബഹാർ 1
മാനവതി 1
ജനരഞ്ജിനി 1
രവിചന്ദ്രിക 1
ശ്യാംകല്യാൺ 1
നളിനകാന്തി 1
ആനന്ദാംബരി 1
നാഗഗാന്ധാരി 1
ഗോരഖ്കല്യാൺ 1
വിഭാവരി 1
മല്ലികാവസന്തം 1
നാഗനന്ദിനി 1
ധേനുക 1
നാഗസ്വരാവലി 1
യാഗിനി 1
വീണാധരി 1
ജഗന്മോഹിനി 1
സരസ്വതിമനോഹരി 1
ജപനീയ 1
ജലധർകേദാർ 1
ശുദ്ധഹിന്ദോളം 1
നാസികാഭൂഷണി 1
പൊന്നി 1
ധനാശ്രീ 1
ഋഷഭപ്രിയ 1
വീണാവാദിനി 1
രഘുപ്രിയ 1
സൂര്യകോൺസ് 1
മേഘ് 1