ജോബി ജോർജ്ജ് തടത്തിൽ

നിർമ്മാതാവ് - ബാംങ്കോക് സമ്മർ