പ്രേം ലാൽ

Prem Lal
സംവിധാനം: 2
കഥ: 2
സംഭാഷണം: 2
തിരക്കഥ: 2